Klíčové dokumenty Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027 schválil na svém zasedání Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se proto může spustit už 15. srpna. Do konce letošního roku jich Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit dvacet osm, a to ze všech šesti cílů programu pokrývajících energetické úspory, OZE, klima, voda, odpady a přírodu.

Pro žadatele je v rámci OPŽP 2021-2027 připraveno z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) celkem 61 miliard korun.

Více nesoutěžních výzev, jednodušší administrace a nový web.

Většina chystaných výzev bude průběžná. Znamená to, že příjemcům podpory, jejichž projekty splní dané podmínky, bude poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost, a to až do přidělení celé alokace v rámci konkrétní výzvy. Dotace tak bude po splnění podmínek de facto nároková. Ve vybraných oblastech budou moci navíc příjemci podpory využít paušální sazby na financování nákladů svých projektů a také do jednoho projektu (v rámci jedné žádosti) zahrnout opatření z různých specifických cílů.

Se startem nového programového období se Operační program Životní prostředí dočkal i svého nového webu. Na adrese www.opzp.cz najdou zájemci o podporu kompletní přehled plánovaných výzev do konce tohoto roku, stejně tak jsou jim zde k dispozici všechny potřebné dokumenty týkající se programu a jeho jednotlivých specifických cílů. Na webu nechybí ani galerie inspirativních projektů realizovaných v průběhu předchozího programového období OPŽP.

Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 8. 2022 v 10.00.

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace nebo úvěru. Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů, které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Žádosti lze podávat pouze elektronicky

Podmínky pro poskytnutí podpory:

- žadatel je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území,

- účelem podpory je revitalizace území se starou zátěží,

- příslušný orgán žadatele schválil investiční záměr pro revitalizaci,

- revitalizace bude zahájena až po podání žádosti,

- má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti,

- revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,

- do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací,

- v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány,

- úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.

Využití podpory (úvěru, dotace nebo kombinace):

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě nebo jiné změně podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě nebo jiné změně zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,

- k provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží,

- k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží,

- k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží,

- k vybudování, umístění nebo úpravě inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží,

- podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno.

Výše podpory (úvěru, dotace nebo kombinace)

- výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč 

Dle posledních informací MPO je již ve finálním procesu příprava prvních výzev nového programovacího období OP TAK  2021 – 27.

15.8. 2022 tak budou zveřejněny výzvy k podávání žádostí o dotace v Programu INOVACE, APLIKACE a ÚSPORY ENERGIE.

V průběhu měsíce září pak bude vyhlášena výzva OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – větrné elektrárny

2.výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace

Výstavba centrální čistírny odpadních vod (popř. decentralizované ČOV) a výstavba nebo dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Plánované vyhlášení 10.8.2022 do 28.2.2023

3.výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady a úpravny vody

Intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů. Výstavba nebo dostavba vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Plánované vyhlášení 10.8.2022 do 28.2.2023

4.výzva:

Kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy, PAYT, čistírenské kaly, materiálové využití odpadů. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

7. 9. 2022 - 31. 12. 2023

8.výzva: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Se zaměřením na gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Výzva je určena pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

9.výzva: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Se zaměřením na gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Výzva je určena pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

10.výzva: Veřejné budovy v pasivním standardu

Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023