Ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu vyhlásilo dotační program Úspory energie - výzva II. Firmy a vybrané organizace tak mohly začít žádat o finanční podporu na zlepšení hospodaření s energií. Agentura pro podnikání a inovace (API) bude přijímat žádosti do 31. října 2025. Pro žadatele je připraveno celkem 5 miliard korun. Detaily programu představuje dotační specialista JINDŘICH SYROVÝ.

Co mohou firmy čerpat tento dotační program?

Jde o úspory energie v provozu, modernizace technologického vybavení, systémů a zařízení podniku. Týká se to také zateplování budov, je to vhodné pro firmy, které uvažují například o úspornějším řešení ve vytápění, případně o řízení fotovoltaiky, rekuperace tepla a podobné aktivity. Určující podmínkou je prokázaná úspora energie nejméně 30 procent. U zateplování budov se musí jednat o komplexní soubor opatření, často v kombinaci s úsporou z fotovoltaiky. Na druhou stranu je výše příspěvku až 80 procent ze způsobilých výdajů projektu, což by mohlo být značně motivující. V oblasti dotace na modernizaci technologií se jedná až o 65 procent, to může být atraktivnější, než hledat náhradu stroje novějším, ale použitým „bazarovým“ i, který dotován být nemůže.

Co dále musíte splňovat?

Žadatel musí být podnik, není zde však omezení na počet žádostí na jedno IČO. Výše příspěvku se pak odvíjí od lokality, kde velikost působí a zároveň od jeho velikosti. Dále od typu aktivity. Žádost je nutné podat do konce října příštího roku, avšak realizace projektu je nastavena do 31. října 2026. U renovací budov je to vcelku hraniční termín, tam tedy doporučujeme s žádostí neotálet. Případně lze využít možností pro prodloužení tohoto termínu. Co se týče lokality, je vyloučena Praha, tam máme možnost zvýhodněného „bezúročného“ úvěru od Národní rozvojové banky. Při nesplnění požadované míry úspory dle podmínek v OP TAK – úspory energie je možné požádat o zvýhodněný úvěr s možností dotace také od Národní rozvojové banky. 

Na jaké případné komplikace zde může žadatel narazit? 

Vidíme tu dva zásadní body u technologií. Ten první je v omezení nových zařízení na zemní plyn, která vůbec podporována nejsou. Takže pokud by chtěl žadatel přejít například ze stroje využívajícího páru jako hlavního energonositele na nové zařízení, které by využívalo plyn, tak to podpořit nelze. Ani za předpokladu požadované třicetiprocentní úspory. Kritéria je nastavena tak, že využití fosilního paliva ani uhlí nejsou způsobilé výdaji. Druhé omezení vidíme v případě, že podnikatel uvažuje o investicích do stávajících zařízení. O již vynaložené částky pak ponižujeme možný základ způsobilých výdajů. Výše dotace se tedy vypočítává z nové technologie.

Zvládne žadatele veškerou projektovou administrativu sám?

Pokud na to má vyčleněného zaměstnance na plný úvazek, který s tím mám zkušenosti, tak ano. Většinou se ale firmy obracejí na nás nebo na jiné agentury, které jim vše zařídí. Kromě té obecné administrativy je tam i část přílohová, například energetický posudek, který je povinný a je zpracovaný energetickým specialistou s příslušným osvědčením. Tímto posudkem žadatel potvrzuje, že uvažovaná technologie má reálný základ pro dosažení úspory energie 30 procent. U zateplení je zpracována i projektová dokumentace a položkový rozpočet se výkazem výměr. Tuto dokumentaci musí zpracovat také osoba s osvědčením, takže to celý žadatel obvykle nezařizuje a raději přenechává specialistům.

Na co závěrem ještě upozornit?

Důležité je, že s realizací lze začít až po podání žádosti. Do způsobilých výdajů patří také energetický posudek, který může být zpracován ještě před podáním žádosti, ten je financovaný do 50ti procent. Doba udržitelnosti výsledku je po ukončení realizace 3 a 5 let dle velikosti podniku. V průběhu této doby se musí úspora prokázat revizním energetickým posudkem. Je tedy nutné průběžně monitorovat spotřebu energií a sledovat, zda se cíli blížíme, nebo jsme na něj již dosáhli.

Dnes 10.5.2024 byla vyhlášena II. výzva Úspory energie programu OP TAK.

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, konkrétně závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a splnění závazku nových úspor energie podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU, dále potřebě příspěvku k naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Žadatelem bude moci být malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 5 mld. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025.

Pokud máte zájem o bližší informace a konzultaci Vašeho podnikatelského záměru, neváhejte nás kontaktovat.

 

Úprava v harmonogramu se týká přidání dvou nových výzev, které podpoří komplexní projekty revitalizace budov veřejného sektoru s důrazem na úsporu energií.

Plánované datum vyhlášení výzev je 29. 5. 2024, začátek příjmu žádostí je 12. 6. 2024 a ukončení příjmu žádostí bude 30. 6. 2025.

Obě výzvy cílí na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE, zvýšení adaptability budov na změnu klimatu a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

Výzva č. 77 s alokací 200 mil Kč je zaměřena na méně rozvinuté regiony.

Výzva č. 78 s alokací 200 mil Kč je zaměřena na přechodové regiony.

 

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

Zahájení příjmu žádostí: 07. 05. 2024 12:00:00. Ukončení příjmu žádostí: 31. 07. 2024 10:00:00

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A) Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

B) Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • malá společnost se střední tržní kapitalizací

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč.

Míra podpory:

 • dle regionu: 15 % – 60 % Konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Na 1 IČO je možné podat pouze jeden projekt.
 • Model hodnocení má v součtu 75 bodů, pro přijetí projektu je třeba 50 bodů.
 • Stavby nejsou způsobilým výdajem.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů