Inovace – výzva II.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí dne 23. dubna 2024 II. výzvu aktivity Inovace. Jde o kolovou výzvu určenou malým a středním podnikům, ale také malým společnostem se střední tržní kapitalizací. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 7. května 2024 do 12. července 2024. Cílem výzvy je zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě produktové a procesní inovace do podnikové praxe a posílení inovační výkonnosti domácích firem, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů.

Základní parametry výzvy: Alokace výzvy: 1 mld. Kč Výše podpory: 1 mil. Kč – 40 mil. Kč Míra podpory: dle regionální Mapy podpory ze dne 1. 6. 2023, která zohledňuje zvýšení intenzity podpory pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj z Fondu pro spravedlivou transformaci.

 

Úspory energie – výzva II.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje ve druhém čtvrtletí vyhlásit II. výzvu aktivity Úspory energie. Jedná se o jednokolovou výzvu s celkovou alokací 5 mld. Kč. Cílovou skupinou jsou malé, střední a velké podniky z celé ČR kromě Prahy. Žadatelé z méně rozvinutých regionů, což jsou kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský, budou mít míru dotace opět o něco vyšší.

V polovině loňského roku došlo ke změně Obecného nařízení o blokových výjimkách, známého jako GBER (General Block Exception Regulation). Toto nařízení upravuje, za jakých podmínek je možné poskytnout podporu (dotaci) podnikům, aby nedošlo k narušení vnitřního trhu EU. GBER je hlavním dokumentem, podle něhož jsou všechny výzvy pod OP TAK vyhlašovány. Tudíž jakákoliv změna má velký vliv na podporované aktivity, podmínky a míry podpory.

Hlavním kritériem hodnocení projektů již není úspora primární neobnovitelné energie, ale úspora energie primární pro opatření na budovách a mimo budovy u těch, které si vyberou jako kritérium hodnocení snížení energie.

Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Podání žádosti: 3. 4. 2023 - 28. 6. 2024

Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

Hlavní opatření 1.1.1 je možné kombinovat s opatřeními:

 • 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
 • 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
 • 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Příjemci podpory
 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení

Chystá se dotační výzva z programu Úspory energie - OP TAK. Půjde o jednu z posledních možností, jak efektivně využít dotace pro rozvoj Vašeho podniku. Nabízíme bezplatnou konzultaci Vašich potenciálních záměrů a posouzení jejich přijatelnosti.

Podporovány budou opět investice do energetických úsporných opatření - snížení energetické náročnosti budov, modernizace výrobních a technologických procesů, efektivnější osvětlení, využití energie, OZE atp .

Vzhledem k plánovanému spuštění nových výzev v 2. kvartále 2024 a zpřísňujícím se podmínky je nejvyšší čas na přípravu těchto projektů.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. Pomůžeme Vám s přípravou žádosti o dotaci vč. energetického posouzení Vašeho připravovaného záměru.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (pro projekty/subjekty dle kapitoly 3.1 výzvy  nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu, jeho výši je možné si ověřit v přiloženém Interaktivním nástroji, který naleznete v dokumentech ke stažení níže.

Celkový objem prostředků

3 miliardy Kč

Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí