Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

Zahájení příjmu žádostí: 07. 05. 2024 12:00:00. Ukončení příjmu žádostí: 31. 07. 2024 10:00:00

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A) Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

B) Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • malá společnost se střední tržní kapitalizací

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč.

Míra podpory:

 • dle regionu: 15 % – 60 % Konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Na 1 IČO je možné podat pouze jeden projekt.
 • Model hodnocení má v součtu 75 bodů, pro přijetí projektu je třeba 50 bodů.
 • Stavby nejsou způsobilým výdajem.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů