Ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu vyhlásilo dotační program Úspory energie - výzva II. Firmy a vybrané organizace tak mohly začít žádat o finanční podporu na zlepšení hospodaření s energií. Agentura pro podnikání a inovace (API) bude přijímat žádosti do 31. října 2025. Pro žadatele je připraveno celkem 5 miliard korun. Detaily programu představuje dotační specialista JINDŘICH SYROVÝ.

Co mohou firmy čerpat tento dotační program?

Jde o úspory energie v provozu, modernizace technologického vybavení, systémů a zařízení podniku. Týká se to také zateplování budov, je to vhodné pro firmy, které uvažují například o úspornějším řešení ve vytápění, případně o řízení fotovoltaiky, rekuperace tepla a podobné aktivity. Určující podmínkou je prokázaná úspora energie nejméně 30 procent. U zateplování budov se musí jednat o komplexní soubor opatření, často v kombinaci s úsporou z fotovoltaiky. Na druhou stranu je výše příspěvku až 80 procent ze způsobilých výdajů projektu, což by mohlo být značně motivující. V oblasti dotace na modernizaci technologií se jedná až o 65 procent, to může být atraktivnější, než hledat náhradu stroje novějším, ale použitým „bazarovým“ i, který dotován být nemůže.

Co dále musíte splňovat?

Žadatel musí být podnik, není zde však omezení na počet žádostí na jedno IČO. Výše příspěvku se pak odvíjí od lokality, kde velikost působí a zároveň od jeho velikosti. Dále od typu aktivity. Žádost je nutné podat do konce října příštího roku, avšak realizace projektu je nastavena do 31. října 2026. U renovací budov je to vcelku hraniční termín, tam tedy doporučujeme s žádostí neotálet. Případně lze využít možností pro prodloužení tohoto termínu. Co se týče lokality, je vyloučena Praha, tam máme možnost zvýhodněného „bezúročného“ úvěru od Národní rozvojové banky. Při nesplnění požadované míry úspory dle podmínek v OP TAK – úspory energie je možné požádat o zvýhodněný úvěr s možností dotace také od Národní rozvojové banky. 

Na jaké případné komplikace zde může žadatel narazit? 

Vidíme tu dva zásadní body u technologií. Ten první je v omezení nových zařízení na zemní plyn, která vůbec podporována nejsou. Takže pokud by chtěl žadatel přejít například ze stroje využívajícího páru jako hlavního energonositele na nové zařízení, které by využívalo plyn, tak to podpořit nelze. Ani za předpokladu požadované třicetiprocentní úspory. Kritéria je nastavena tak, že využití fosilního paliva ani uhlí nejsou způsobilé výdaji. Druhé omezení vidíme v případě, že podnikatel uvažuje o investicích do stávajících zařízení. O již vynaložené částky pak ponižujeme možný základ způsobilých výdajů. Výše dotace se tedy vypočítává z nové technologie.

Zvládne žadatele veškerou projektovou administrativu sám?

Pokud na to má vyčleněného zaměstnance na plný úvazek, který s tím mám zkušenosti, tak ano. Většinou se ale firmy obracejí na nás nebo na jiné agentury, které jim vše zařídí. Kromě té obecné administrativy je tam i část přílohová, například energetický posudek, který je povinný a je zpracovaný energetickým specialistou s příslušným osvědčením. Tímto posudkem žadatel potvrzuje, že uvažovaná technologie má reálný základ pro dosažení úspory energie 30 procent. U zateplení je zpracována i projektová dokumentace a položkový rozpočet se výkazem výměr. Tuto dokumentaci musí zpracovat také osoba s osvědčením, takže to celý žadatel obvykle nezařizuje a raději přenechává specialistům.

Na co závěrem ještě upozornit?

Důležité je, že s realizací lze začít až po podání žádosti. Do způsobilých výdajů patří také energetický posudek, který může být zpracován ještě před podáním žádosti, ten je financovaný do 50ti procent. Doba udržitelnosti výsledku je po ukončení realizace 3 a 5 let dle velikosti podniku. V průběhu této doby se musí úspora prokázat revizním energetickým posudkem. Je tedy nutné průběžně monitorovat spotřebu energií a sledovat, zda se cíli blížíme, nebo jsme na něj již dosáhli.