Vážení žadatelé a příjemci,

dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na stávající vývoj v oblasti šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní. V návaznosti na další vývoj a omezení způsobené aktuální situací může dojít k obdobnému opatření i u výzev, u nichž je ukončení příjmu žádostí plánováno na květen 2020.

Prodloužení se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení, nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanovený výzvou, který se automaticky posunuje o danou lhůtu.

Prodloužení se netýká lhůt pro formální opravu již podaných a administrovaných žádostí.

Související tisková zpráva MPO zde 19. března 2020.

V pondělí 17. února 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu XI programu podpory Technologie zaměřenou na začínající podniky.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Operační program Životní prostředí

výzva č.146: Specifický cíl 5.1 – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Příjem žádostí :  od 2.3.2020   do 2.3.2021

 

Podpora projektů na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, a to:

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (včetně projektů využívajících EPC)

·         zateplení obvodového pláště budovy,

·         výměna a renovace (repase) otvorových výplní,

·         realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění apod.),

·         realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,

·         realizace systémů využívajících odpadní teplo,

·         výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle

       na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou  výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

·         instalace fotovoltaického systému

·         instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

·  Výše dotace pro běžné objekty: 35 – 50 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na dosažených úsporách.

 Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

Oprávnění žadatelé:

Kraje,  obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy,  příspěvkové organizace,  vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby,  nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),  církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem

Podklady pro podání žádosti jsou mimo jiné:

·         Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu,

·         Kumulativní rozpočet projektu

·         Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,

·         Energetický štítek obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 (2011) (pouze u realizací zateplení a rekonstrukce zdrojů vytápění) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku,

·         Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti.

Rozdělením bezúročných úvěrů na energetickou modernizaci bytových domů byl na začátku roku pověřen Státní fond rozvoje bydlení. Bezúročný úvěr bude poskytován pod názvem Program Zateplování. Aktuálně probíhá příprava dokumentace Programu. Vyhlášení výzvy pro konečné příjemce je plánováno na začátek února. Samotné žádosti o úvěr pak bude možné předkládat od března 2020.

O bezúročný úvěr budou moci požádat vlastníci domů a společenství vlastníků jednotek (SVJ) ve všech krajích ČR kromě hl. m. Prahy. Úvěr bude možné využít například na výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla, pořízení centrálního vytápění v bytovém domě či výměnu nebo pořízení výtahů. Podmínkou je doložit minimální 20% celkovou úsporu spotřeby energie bytového domu oproti původnímu stavu. Minimální výše úvěru je 500 tisíc korun, maximálně lze požádat o 90 milionů korun. Doba splácení je stanovena maximálně 20 let.
Úvěr bude možné použít i na dofinancování projektů, které byly podpořeny formou dotace z výzev IROP č. 16, 37 a 78, a to do maximální povolené výše vypočítané pomocí hrubého grantového ekvivalentu (HGE).