Sektorové_intervence_SZIF.JPG

Předpokládaný_příjem_žádostí_SZIF.JPG

Rozvoj_venkova_SZIF.JPG

Zde si můžete prohlédnout aktuální harmonogramy výzev pro rok 2023:

 

OPŽP: https://opzp.cz/dokument/3036

SFŽP: https://www.szif.cz/cs/harmonogramy?setCookie=true

MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--271810/

EAGRI: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/predpokladany-harmonogram-prijmu-zadosti.html

Na co můžete získat dotaci

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3.  2023 do 12:00 hod.

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Příjem žádostí: 17.8.2022 - 15.3.2023 (do 12:00)

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

  • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  2. Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  3. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat: obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel

Výše příspěvku: Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků: 1,5 miliardy Kč

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí