Prostřednictvím kampaně Chytrá volba chce vnést nové impulzy do vnímání úspor energie, podpořit aktivní řízení spotřeby v domácnostech, firmách i veřejné správě, a přispět tak k lepšímu využívání energie.

Ačkoli jsou úspory energie tématem, které se čím dál častěji dostává do povědomí široké veřejnosti, a energetické úspory nabývají na významu, v lepším využívání energie mají domácnosti, firmy a instituce stále ještě rezervy. I když energetická náročnost českého hospodářství dlouhodobě klesá a možnosti, jak spořit energii, se rozšiřují, Češi se ještě nenaučili plně využívat tyto výhody.

„Je na čase zabývat se podporou úspor energie i jinou formou, než jsou investiční dotace. Je třeba se pokusit změnit přístup lidí ke spotřebě energie a motivovat je k úspornému chování. Bariéra nespočívá jen ve financích, týká se také povědomí o přínosech a možnostech, jak realizovat energeticky úsporná opatření,“ vysvětluje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Nižší spotřeba energie znamená nejen snížení provozních nákladů, kdy lze ušetřené peníze použít jinde, přispívá také ke zlepšení životního prostředí a kvality života jako takového.

Dosáhnout větší energetické efektivity má pomoci komunikační kampaň Chytrá volba, která začíná na podzim, první fáze potrvá do května 2021. Má naučit širokou veřejnost, podnikatele, státní správu i samosprávy vnímat příležitosti k úsporám energie všude kolem nás, aktivně vyhledávat příležitosti ke změně, nebát se hledat vhodná opatření či využít pomoc odborníků. V kampani se využijí expresivní výrazové prostředky a názornost. Chytrou volbu tak bude provázet sdělení „Věci žerou víc, než možná tušíte“ a konkrétní příklady a inspirace, jak vysokou spotřebu omezit.

„Nejvíc energeticky náročný je v České republice průmysl a doprava. Mezi významné spotřebitele energie patří také domácnosti.

Podzim a zima jako příležitost k úsporám

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude v kampani informovat o nízkonákladových řešeních, která mohou v nadcházející topné sezóně snížit provozní náklady i o investičně náročnějších projektech, pro jejichž kvalitní projektovou přípravu jsou právě podzim a zima velmi vhodným obdobím. 

Zvláštní pozornost se také bude věnovat Energetickým konzultačním a informačním střediskům (EKIS), která mají za úkol poskytovat úvodní bezplatné poradenství v kontextu s energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji energie. V současné době je jich v České republice víc než šedesát, nachází po celém území Čech i Moravy. Podpora energetických úspor, nové energetiky a inovací v oblasti energetiky je jednou z priorit Inovační strategie České republiky.

Prostředí, které vytváříme, zpětně ovlivňuje nás jako jednotlivce i jako společnost. Budovy jsou jeho základním stavebním kamenem. Nenechejme budoucím generacím pouze pár výjimečných staveb, kterými se členové Rady mohou pyšnit, ale udělejme z šetrných budov naprostý standard.

Deklarace je rozdělena do pěti tematických oblastí, blíže viz následující odkaz:

https://www.czgbc.org/files/2020/09/14c51af73c13340e4a55e4a71cd9674f.pdf

 

 

Program Technologie – Průmysl 4.0 výzva XIII - vyhlášení 1.10. 2020, příjem žádostí od 2.12. 2020 do 2.3. 2021

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.

Žadatelem může být malý a střední podnik

Výše dotace : malý podnik 45% , střední podnik 35%

Minimální výše dotace 1 mil Kč ,  maximální výše dotace 40 mil Kč.

 

Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek

  • Výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware. Uvedený dlouhodobý majetek nesmí být před realizací projektu předmětem odpisů. Provozním souborem je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného procesu a je uváděn do provozu v souvislém čase.

dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.

Agentura pro podnikání a inovace (API) v srpnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu (MPO) a obchodu 309 žádostí o platbu  v souhrnné výši dotace 715,51 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu bylo minulý měsíc zpracováno v programech Prioritní osy 1 (346 milionů korun) a Prioritní osy 3 (291 milionů korun) v programu Úspory energie.

Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (58 resp. 20 milionů korun).

Na účty podnikatelů v srpnu odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 614 572 291 korun, a to na základě 278 žádostí o platbu.

Příjemci dotace nám v srpnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 873 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v srpnu vydalo 412 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,31 miliardy korun v OP PIK.

„V roce 2020 bylo na účty příjemců dotací v OP PIK odesláno přes osm miliard korun. Do konce tohoto roku by to měly být další tři miliardy. Zároveň se budou přijímat žádosti do posledního kola výzev programů OP PIK.