MPO zveřejnilo 15.8. 2021 text výzvy s termínem příjmu žádostí od 15.9.2021 do 15.11. 2021

Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora digitální transformace firmy
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodniková konektivita
 • kybernetická bezpečnost
 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč
 • míra podpory je definována velikostí podniku a regionem realizace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek

pořízení a implementace HW, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady

 • dlouhodobý nehmotný majetek

pořízení a implementace SW, práv duševního vlastnictví a jiné související náklady

 • ostatní výdaje neinvestiční (de minimis)

ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, SaaS, poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů

Specifika a omezení:

 • Výzva V je první výzvou programu ICT a sdílené služby, která je zaměřena na podporu přímých investic do digitalizace a souvisejících služeb
 • Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky 3D tiskárny)
 • Výdaje na nákup základního SW nesmí překročit 10 % celkových způsobilých výdajů
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Kdo může žádat : pouze malé a střední podniky

Dne 12. 7. 2021 byla provedena aktualizace plánu výzev OP PIK pro letošní rok. U výzvy v programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik byl posunut termín vyhlášení výzvy a plánované zahájení příjmu žádostí.

Výzva bude vyhlášena  15. 8. 2021 a příjem žádostí bude spuštěn dne 15. 9. 2021.

Konec programového období 2014-2020, které se fakticky administruje až do roku 2023, se nezadržitelně blíží. Z dotačních prostředků OP PIK bylo na účty příjemcům vyplaceno přibližně 40 mld. Kč a stejná částka ještě vyplatit zbývá.

Vzhledem k objemu prostředků, které musí být proplaceny ve zbývajícím čase tohoto programového období je více než kdy dříve nutné projekty plánovat a dodržovat jejich harmonogram. V ideálním případě je s ohledem na popsané výkyvy vhodné projekt ukončit a žádost o platbu podat i dříve, než bylo původně plánováno, aby se žadatel vyhnul popsaným špičkám. V případě, že všechny žádosti budou předloženy dle stávajících plánů v únoru 2022 a 2023, nebude možné žádosti vyřídit ve stávajících lhůtách.

S ohledem na výše uvedené se doporučuje :

 • Vzhledem výkyvům v únoru 2022 a únoru 2023 je doporučeno zvážit harmonogramy stávajících projektů a pokud to je možné, projekty ukončit a zejména platby předložit dříve.
 • K realizaci projektů využívat celé období kalendářního roku, plánovat projekty a předkládání plateb do méně exponovaných období
 • Pro rok 2021 je doporučeno využít zejména srpna až října. Pro projekty s plánovaným ukončením v druhé polovině roku 2022  využít období od dubna do října 2022, kde stávající výhled předpokládá volné kapacity.
 • Zohlednit prezentované informace doporučuje poskytovatel dotace  také u projektů, které budou předkládány v rámci aktuálně vyhlášených výzev.
 • Pouze výjimečně budou povolovány prodloužení realizace projektů.
 • Pouze výjimečně bude možné realizaci projektu prodloužit za 30. 6. 2023

Využitím uvedených  informací a případným přizpůsobením harmonogramu projektu a termínů předkládání žádostí o platbu si můžete zajistit efektivnější a rychlejší administraci Vašich projektů.

Dne 21.6.2021 došlo k aktualizaci harmonogramu zbývajících výzev OP PIK.

Jedinou změnou je posunutí termínu V. výzvy programu ICT a Sdílené služby – digitální podnik  až na 1.9. 2021

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik (Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko)

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik (Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod)