Od ledna  2022 mohou obce podávat žádosti o dotace na projekty spojené s hospodařením se srážkovou vodou.

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.

Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Termín příjmu žádostí : od 12.1. 2022 do 31.8. 2022

Ukončení realizace podpořených projektů: do 30.6. 2025

Na co můžete získat dotaci:

Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)
 • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i  ekosystémové funkce
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5
 • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5  včetně
 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně

Kdo může být žadatelem :

Na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí

 • Kraje
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky
 • Vysoké školy, školy a  školská zařízení a školské právnické osoby
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Výše příspěvku:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt:

 • u aktivit na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích –  100 % z celkových způsobilých výdajů (u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %)

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH

Dne 16.11. 2021 byla vyhlášená výzva z Národního plánu Obnovy kde mohou města a obce podávat žádosti o dotace na energetické úspory veřejných budov.

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken,
zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či
zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Termín příjmu žádostí : od 1.12.2021 do 30.9.2022

Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2025

Na co můžete získat dotaci :

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů

Kdo může žadatelem :

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku :

Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 – 55 % z celkových způsobilých výdajů projektu

V listopadu byla zveřejněna výzva  k podávání žádostí o dotaci na podporu instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách z Národního plánu obnovy. Termín příjmu žádostí však bude stanoven dodatečně po dořešení ještě některých formálních požadavků ( cca prosinec ) V dané chvíli je však již možno zahájit dle zveřejněných parametrů přípravu projektů, aby žádost byla po upřesnění termínu podána co nejdříve.

 

Žadateli mohou být  malé, střední i velké podniky na území celé České republiky

 

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Podporovanými aktivitami jsou:

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Způsobilé výdaje zahrnují pouze investiční náklady na instalaci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie.

Jedná se o tyto způsobilé výdaje:

 1. Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují: Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie,

řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).

      2. Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) Jedná se o externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace:

 • a) RDS - Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, který je upraven a. pro dodavatele stavby, dle jeho řešení technologie a zpracování. Objednavatelem je investor nebo dodavatel.
 • b) SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného a. stavu stavby.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo držitel platného oprávnění dle § 9 (pracovníci pro provádění revizí) nebo § 10 (pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
 • Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

a) Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:

35 % pro fotovoltaické systémy

50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy

45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

b) Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Pro výpočet výše dotace projektu je nutné nejdříve stanovit celkové způsobilé výdaje projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu se stanovují samostatně pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny a samostatně pro náklady nezbytně související s výstavbou akumulace energie.  Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny bez nákladů souvisejících s akumulací energie s instalovaným výkonem od 1 kWp do 100 kWp .

Při podání žádosti je mimo jiné třeba doložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení. Předpokládaný termín připojení musí být nejpozději 31.8.2023.

Při vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pak bude třeba doložit stavební povolení s vyznačením právní moci.

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat

 • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
 • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
 • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše příspěvku

 • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč.
 • Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 (10:00)
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023

Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026