Český Národní plán obnovy (NPO) byl definitivně schválen Radou ministrů financí EU (ECOFIN) a Radou EU. Česká republika tak může podepsat dohodu o financování s Evropskou komisí a začít financovat první projekty.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak připravuje již první výzvy k předložení projektů na říjen. Podpory budou v  oblasti digitalizace, cirkulární ekonomiky, čisté mobility či fotovoltaiky.

Nyní tedy přichází na řadu finalizace výzev, která vychází nejen z potřeb a možností České republiky, ale i ze zkušenosti se stávajícími podporami a diskuze s partnery ve veřejném i podnikatelském sektoru.

Projekty musí být zrealizovány nejpozději do dubna 2026,proto se při tvorbě metodik a přípravě výzev klade důraz na zjednodušení všech administrativních procesů.  S ohledem na prioritu Evropské unie podporovat především malé a střední podniky, může u některých komponent dojít k vyhlášení podpor nejdříve výlučně pro tyto kategorie podniků. U některých opatření však budou žadatelé i velké podniky např. Fotovoltaiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má v NPO na starosti podporu zejména pro podnikatelský sektor a jako vlastník komponent připravuje aktuálně výzvy v oblasti digitální infrastruktury, digitálního podniku, čisté mobility, cirkulární ekonomiky, recyklace, průmyslové vody, fotovoltaiky a dalších. V řešení je především nastavení podmínek dle požadavků Evropské komise a celkové zjednodušení administrace.

Díky důrazu na zjednodušení a rychlost čerpání prostředků odpadne například u podpory fotovoltaických elektráren (včetně akumulace) na podnikatelských budovách povinnost výběrového řízení. Podnikatel bude jednoduše vycházet z jednotkových nákladů dle instalovaného výkonu. Bližší parametry výzev budou zveřejněny po jejich projednání Řídícím výborem NPO dne 11. října.

Národní plán obnovy je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky penězům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost. NPO počítá s finančními prostředky ve výši 191,4 mld. Kč bez DPH (z toho přibližně 180 mld. z EU a zbylá část z národního financování). Půjdou do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Dne 21.9. byl vyhlášen oblíbený dotační program Nová Zelená Úsporám  a příjem žádostí začíná již 12.10. 2021. Nová etapa tohoto programu přináší některé novinky a těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka. Dále bude možno získat dotaci na pořízení dobíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace ve výši až 50%. K dispozici tedy již jsou veškeré podrobnosti a lze zahájit přípravu Vašich projektů. Provedená úsporná opatření tak zhodnotí Vaši nemovitost i s výhledem do budoucna, kdy požadavky na energetické a ekologické vlastnosti budou stále více ovlivňovat jejich cenu.

Na podporu českých podniků z Evropského fondu pro regionální rozvoj se v programovém období 2021-2027 zaměří Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK / MPO)  s celkovou alokací 81,5 mld. Kč . Na přelomu září/říjen 2021 dojde k schválení OP TAK vládou ČR a  následně bude programový dokument oficiálně předložen Evropské komisi k formálnímu vyjednávání. Vyhlášení prvních výzev OP TAK se pak očekává na konci 1Q roku 2022.

Cílem podporovaných aktivit by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemie, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. To vše v souladu s řešením environmentálních, společenských i jiných výzev, se kterými se bude ČR, resp. EU a zbytek světa nejen v průběhu třetí dekády 21. století potýkat.

Podpora bude rozdělena na nevratnou (dotace), návratnou (finanční nástroje), případně jejich kombinaci. OP TAK se bude primárně zaměřovat na malé a střední podniky, v některých případech však budou podpořeny i velké podniky (např. energetika či výzkum a vývoj). Podpora bude zacílena na celou ČR kromě území hl. m. Prahy. Alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj určená pro hl. m. Prahu je tak velmi omezená a bude využita v rámci jiných operačních programů. Aby však bylo možné podpořit i projekty malých a středních podniků na území hl. m. Prahy, využije MPO pro tyto účely program Invest EU.

Pokračování dotací na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám.

Do roku 2030 rozdělí z evropských i národních zdrojů dotace v minimální výši 39 miliard korun.

Nová etapa programu přináší řadu novinek. Těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka.

Příjem žádostí se rozběhne v říjnu 2021 a plynule naváže na program stávající.