V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 jsou připraveny více než tři miliardy korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách, podpoří také výstavbu energeticky úsporných veřejných budov, výměnu zdrojů vytápění a instalaci fotovoltaických a solárních systémů. 

Prostředky v celkové výši jedné miliardy korun rozdělí 8. výzva a 9. výzva na projekty zaměřené na snížení spotřeby energie gastro provozů a prádelen ve školách, sociálních zařízeních a zdravotnických institucích. Výše dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů.

Téměř miliarda a půl je připravena na efektivní výstavbu úsporných veřejných budov. Subjekty veřejného sektoru mohou žádat o dotaci z 10. výzvy ve výši 70 % způsobilých výdajů na výstavbu splňující parametry nulových budov nebo 50 % způsobilých výdajů na výstavbu pasivních budov. Stavebníci veřejných budov ve vysokém energetickém standardu, u kterých s ohledem na specifický typ provozování nelze dosáhnout parametrů pasivního domu (např. bazény, aquacentra, laboratoře atd.), mohou získat 40 % způsobilých výdajů.

Poslední ze čtveřice nových výzev (výzva č. 11) nabízí celkem 825 miliónů korun na vybudování a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách zahrnující například výměny zdrojů vytápění za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, instalace solárně – termických systémů a též na využití OZE k zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např. v oblasti vodohospodářství nebo pro kompostárny.

Příjem žádostí odstartuje 24. srpna letošního roku, žádat bude možné až do konce května 2023. Aktuálně vyhlašované výzvy jsou průběžné s jednokolovým hodnocením a jsou adresovány žadatelům z celé republiky s výjimkou hl. města Praha.

Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 navazují na úspěšné výzvy z let 2014–2021. V tomto období bylo podpořeno téměř dva tisíce projektů, zaměřených na energetické úspory ve veřejných budovách, částkou blížící se šesti miliardám korun.

 

Zdroj: OPŽP

10. výzva-veřejné budovy v pasivním standardu

 

Příjem žádostí od 24.8.2022 – 31.5.2023

Základním cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Opatření 1.1.5 – Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy

9.výzva-Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

Příjem žádostí od 24.8.2022 – 31.5.2023

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Příjemci podpory

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

 

Výzva č. 11-obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Příjem žádostí od : 24.8.2022 – 31.5.2023

Specifický cíl 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

Ministerstvo Životního prostředí vyhlásilo nové výzvy pro města a obce na podporu jejich vodohospodářských projektů a projektů zaměřených na  nakládání s odpady.

26. výzva-vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Výzva se soustředí na nabídku podpory projektům, které se zabývají výstavbou/dostavbou vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i projekty výstavby, resp. dostavby vodovodu a také projekty výstavby nebo intenzifikace úpraven pitné vody.

Příjem žádostí do 20.10. 2022

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů

Opatření 1.4.5 – Intenzifikace úpraven pitné vody

21.výzva-Vodohospodářské projekty

Výzva cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Příjem žádostí do 20.10. 2022

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
Opatření 1.4.2 – Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
Opatření 1.4.3 – Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci

14.výzva-Třídění a dotřiďování odpadů

Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Příjem žádostí od 7.9.2022 – 30.12.2022

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.6 – Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů
Opatření 1.5.9 – Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů
Opatření 1.5.11 – Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

4.výzva-udržitelné nakládání s odpady

Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Příjem žádostí od 7.9.2022 – 31.12.2023

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů
Opatření 1.5.7 – Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod
Opatření 1.5.8 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

3.výzva-vodovodní přivaděče, vodovodní řády

Výzva je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

Příjem žádostí do 28.2.2023

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů

2.výzva-Čistírny odpadních vod a kanalizace

Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

Příjem žádostí do 28.2.2023

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu v aktivitě Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro malé a střední podniky (MSP), ale i velké podniky, je připraveno celkem 10 miliard korun. Žádosti o podporu lze podávat od 1. září 2022 a na projekt je možné získat dotaci až ve výši 200 milionů korun. Vyhlášena zároveň byla i výzva z OP TAK, která podpoří větrné elektrárny.

Žadatelem ve výzvě Úspory energie může být malý a střední podnik nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem anebo státní organizace. Míra podpory podle typu podniku a regionu NUTS se pohybuje od 35 % do 65 %. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 milionu korun a maximálně do výše 200 milionů korun. Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení bude poskytována v režimu de minimis. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení může činit 80 tisíc korun.

Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu s příjmem žádostí o podporu od 1. září 2022 do 30. listopadu 2023. Zájemci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací projektu.

Spolu s výzvou Úspory energie byla 15. srpna 2022 vyhlášena výzva Obnovitelné zdroje energie, specificky zaměřená na větrné elektrárny. Alokace v této výzvě je 500 milionů korun. Žadatelem může být malý a střední podnik nebo velký podnik a na projekt může získat dotaci až ve výši 15 milionů EUR. Míra podpory je podle typu podniku a regionu NUTS v intervalu 50 % až 80 %. Jedná se rovněž o průběžnou výzvu, u které bude probíhat příjem žádostí od 8. září 2022 do 1. února 2024.