Inovace – výzva II.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí dne 23. dubna 2024 II. výzvu aktivity Inovace. Jde o kolovou výzvu určenou malým a středním podnikům, ale také malým společnostem se střední tržní kapitalizací. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 7. května 2024 do 12. července 2024. Cílem výzvy je zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě produktové a procesní inovace do podnikové praxe a posílení inovační výkonnosti domácích firem, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů.

Základní parametry výzvy: Alokace výzvy: 1 mld. Kč Výše podpory: 1 mil. Kč – 40 mil. Kč Míra podpory: dle regionální Mapy podpory ze dne 1. 6. 2023, která zohledňuje zvýšení intenzity podpory pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj z Fondu pro spravedlivou transformaci.

 

Úspory energie – výzva II.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje ve druhém čtvrtletí vyhlásit II. výzvu aktivity Úspory energie. Jedná se o jednokolovou výzvu s celkovou alokací 5 mld. Kč. Cílovou skupinou jsou malé, střední a velké podniky z celé ČR kromě Prahy. Žadatelé z méně rozvinutých regionů, což jsou kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský, budou mít míru dotace opět o něco vyšší.

V polovině loňského roku došlo ke změně Obecného nařízení o blokových výjimkách, známého jako GBER (General Block Exception Regulation). Toto nařízení upravuje, za jakých podmínek je možné poskytnout podporu (dotaci) podnikům, aby nedošlo k narušení vnitřního trhu EU. GBER je hlavním dokumentem, podle něhož jsou všechny výzvy pod OP TAK vyhlašovány. Tudíž jakákoliv změna má velký vliv na podporované aktivity, podmínky a míry podpory.

Hlavním kritériem hodnocení projektů již není úspora primární neobnovitelné energie, ale úspora energie primární pro opatření na budovách a mimo budovy u těch, které si vyberou jako kritérium hodnocení snížení energie.