Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Druh výzvy: Průběžná
Podání žádosti: 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024
Alokace: 2 500 000 000 Kč
 

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

Hlavní opatření 1.1.1 je možné kombinovat s opatřeními:

 • 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
 • 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
 • 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Příjemci podpory:
 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Sektorové_intervence_SZIF.JPG

Předpokládaný_příjem_žádostí_SZIF.JPG

Rozvoj_venkova_SZIF.JPG

Zde si můžete prohlédnout aktuální harmonogramy výzev pro rok 2023:

 

OPŽP: https://opzp.cz/dokument/3036

SFŽP: https://www.szif.cz/cs/harmonogramy?setCookie=true

MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--271810/

EAGRI: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/predpokladany-harmonogram-prijmu-zadosti.html

Na co můžete získat dotaci

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3.  2023 do 12:00 hod.

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu