Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. května 2023 vyhlásilo výzvu I. Potenciál v rámci OPTAK.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. června 2023 do 25. září 2023.

Podporované aktivity:

Založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Výše podpory: 2 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory:

• 40 až 70 % - malý podnik

• 30 až 60 % - střední podnik

• 20 až 50 % - small mid-cap (malá společnost se střední tržní kapitalizací) mid-cap (společnost se střední tržní kapitalizací)

Cílová skupina:

• malý a střední podnik

• small mid-cap (malá společnost se střední tržní kapitalizací – nejvýše 499 zaměstnanců)

• mid-cap (společnost se střední tržní kapitalizací – nejvýše 3 000 zaměstnanců)

Způsobilé výdaje:

• pořízení nových technologií a zařízení

• náklady na jiné vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra

• náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

• náklady na dlouhodobý nehmotný majetek (software, aj.).

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva byla pro žadatele právě otevřena.

Podporu na dílčí opravy malých vodních nádrží (MVN) lze získat na realizaci jedné nebo více z těchto činností: odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv atp.), výsadby doprovodných břehových porostů. Předpokladem k získání dotace je, že dílčí rekonstrukce MVN povede (postačí) k dlouhodobému udržení existence biotopu a k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině. Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální výše podpory je 2,5 milionu korun na 80 % uznatelných nákladů (tj. pro maximální výši podpory je nutné, aby uznatelné náklady byly minimálně ve výši 3,125 milionu korun). Žadatelem ani majitelem MVN nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu. MVN také nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.

 

Prostředky na financování programu na úsporná opatření pro domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) budou navýšeny z původní 1,5 miliardy na 6 miliard korun. Kromě zateplení mohou žadatelé od května nově získat 90 tisíc korun na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody, které jejich domácnostem pomohou ušetřit i více než 10 tisíc korun ročně.

 

MŽP a SFŽP ČR vyhlásily novou výzvu kotlíkových dotací a zveřejnily její finální podmínky. Některé kraje začnou žádosti přijímat už během léta. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro nejzranitelnější domácnosti, zejména seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

Zájemci mimo tuto skupinu mohou využít dotace na výměnu zdrojů z Nové zelené úsporám, která od září nově nabídne i příspěvek na výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Administraci žádostí včetně vyplácení finanční podpory mají ve své gesci kraje, které mají i povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60% z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem, po dokončení a doložení realizace bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Všechny kraje vyhlásí výzvy do konce června a žádosti začnou elektronicky přijímat postupně od letních prázdnin.