Konec programového období 2014-2020, které se fakticky administruje až do roku 2023, se nezadržitelně blíží. Z dotačních prostředků OP PIK bylo na účty příjemcům vyplaceno přibližně 40 mld. Kč a stejná částka ještě vyplatit zbývá.

Vzhledem k objemu prostředků, které musí být proplaceny ve zbývajícím čase tohoto programového období je více než kdy dříve nutné projekty plánovat a dodržovat jejich harmonogram. V ideálním případě je s ohledem na popsané výkyvy vhodné projekt ukončit a žádost o platbu podat i dříve, než bylo původně plánováno, aby se žadatel vyhnul popsaným špičkám. V případě, že všechny žádosti budou předloženy dle stávajících plánů v únoru 2022 a 2023, nebude možné žádosti vyřídit ve stávajících lhůtách.

S ohledem na výše uvedené se doporučuje :

 • Vzhledem výkyvům v únoru 2022 a únoru 2023 je doporučeno zvážit harmonogramy stávajících projektů a pokud to je možné, projekty ukončit a zejména platby předložit dříve.
 • K realizaci projektů využívat celé období kalendářního roku, plánovat projekty a předkládání plateb do méně exponovaných období
 • Pro rok 2021 je doporučeno využít zejména srpna až října. Pro projekty s plánovaným ukončením v druhé polovině roku 2022  využít období od dubna do října 2022, kde stávající výhled předpokládá volné kapacity.
 • Zohlednit prezentované informace doporučuje poskytovatel dotace  také u projektů, které budou předkládány v rámci aktuálně vyhlášených výzev.
 • Pouze výjimečně budou povolovány prodloužení realizace projektů.
 • Pouze výjimečně bude možné realizaci projektu prodloužit za 30. 6. 2023

Využitím uvedených  informací a případným přizpůsobením harmonogramu projektu a termínů předkládání žádostí o platbu si můžete zajistit efektivnější a rychlejší administraci Vašich projektů.

Dne 21.6.2021 došlo k aktualizaci harmonogramu zbývajících výzev OP PIK.

Jedinou změnou je posunutí termínu V. výzvy programu ICT a Sdílené služby – digitální podnik  až na 1.9. 2021

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik (Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko)

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik (Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod)

Převážně se tyto poslední výzvy OP PIK budou týkat projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Zbývající alokace končícího programovacího období bude určena  pro programy INOVACE, POTENCIÁL a APLIKACE

V červnu pak ještě bude vyhlášena i poslední výzva v programu ICT a sdílené služby – digitální podnik

Následující programovací období OP TAK pro příštích 7 let se otevře žadatelům zřejmě až na jaře 2022.

Zde uvádíme stručné informace k vyhlášeným programům:

 

POTENCIÁL  výzva VIII plánovaný příjem žádostí od 14.6. do 26.8. 2021

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Na co lze získat podporu: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení, nehmotného majetku, novostaveb a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Kdo může žádat: malé a střední podniky. Projekty velkých podniků pouze s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Kolik lze získat na jeden projekt : dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů projektu

Jaké výdaje je možné podpořit: dlouhodobý hmotný majetek, technologie,  náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace)

 

INOVACE – Inovační projekt  výzva IX - příjem žádostí od 15.6.  do 30.9. 2021

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření

know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Na co lze získat podporu :

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových ( aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Kdo může žádat: malé a střední podniky ( velké podniky mohou žádat pouze pro projekty s významným dopadem na životní prostředí )

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Kolik lze získat na jeden projekt: dotace bude poskytována ve výši až 45 % celkových způsobilých výdajů projektu

Jaké výdaje je možné podpořit: stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace

 

APLIKACE výzva IX  – příjem žádostí od 8.6. do 31.7. 2021

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Kdo může žádat: malé, střední i velké podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

Kolik lze získat na jeden projekt: dotace bude poskytována ve výši až 70 % celkových způsobilých výdajů projektu

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 – 100 mil. Kč.

Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE)

 

Výzva RES+ Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Příjem žádostí: 12.7.2021 - 15.11.2021   Alokace: 1 000 000 000  Kč

Pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 1/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

Výzva RES+  Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Příjem žádostí: 12.7.2021 - 29.10.2021   Alokace: 3 500 000 000  Kč

Pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 2/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.