Vyhlášení výzev Národního plánu obnovy se stále posunuje. Příjem žádostí u připravovaných programů, které bude vyhlašovat MPO tedy očekáváme až v únoru / březnu.

Jedná se o tyto dvě výzvy :

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva

Elektromobilita pro podnikatele – I. výzva

 Obě výzvy budou mít možnost využít podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti na území ČR.

Nový rok 2022 bude opět plný příležitostí k získání dotační podpory pro Vaše plánované investiční akce. Hlavním cílem většiny podnikatelů, měst a obcí i fyzických osob bude řešení současné a budoucí energetické situace

spojené se zvyšováním cen energií. Hned několik dotačních programů nabízí řešení v této problematice a některé programy již zahájili příjem žádostí a další se budou postupně otevírat. S jejich pomocí tak můžete řešit kompletní energetická řešení

podnikatelských objektů, veřejnoprávních budov, bytových a rodinných domů. Obce mohou ušetřit na provozu veřejného osvětlení, bude možné si pořídit a instalovat Fotovoltaické systémy k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie.

Podporovány budou dále projekty například v oblasti životního prostředí, digitalizace, inovací, rozvoje podnikání s nákupem pokročilých technologií, podporou rozvoje obcí a měst a dalších.

Budeme Vás i nadále průběžně informovat o dotačních možnostech a jsme připraveni poskytnout Vám kompletní poradenské služby pro Vaše investiční projekty a těšíme se na další spolupráci.

Vzhledem ke skutečnosti, že na úrovni finálních verzí plánovaných výzev Národního plánu obnovy stále zůstávají otevřené některé otázky řešené s Evropskou komisí (EK), které jsou však pro konečnou podobu výzev klíčové, nedojde v roce 2021 k vyhlášení následujících výzev z Národního plánu obnovy:

 • Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva
 • Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva
 • Úspory vody v podnicích – I. výzva
 • Elektromobilita pro podnikatele – I. výzva

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předpokládá, že výzvy vyhlásí nejpozději za měsíc, tedy v lednu 2022,  aby znění zohlednilo aktuálně vyjasňované otázky s Evropskou komisí .

Od ledna  2022 mohou obce podávat žádosti o dotace na projekty spojené s hospodařením se srážkovou vodou.

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.

Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Termín příjmu žádostí : od 12.1. 2022 do 31.8. 2022

Ukončení realizace podpořených projektů: do 30.6. 2025

Na co můžete získat dotaci:

Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)
 • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i  ekosystémové funkce
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5
 • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5  včetně
 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně

Kdo může být žadatelem :

Na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí

 • Kraje
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky
 • Vysoké školy, školy a  školská zařízení a školské právnické osoby
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Výše příspěvku:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt:

 • u aktivit na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích –  100 % z celkových způsobilých výdajů (u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %)

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH