V pondělí 8. února 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu II Poradenské služby pro MSP programu podpory Poradenství. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 130 mil. Kč. Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Novinkou oproti Výzvě I je možnost nákupu poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

Příjem žádostí od 1.3. do 30.6. 2021

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.

Míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit : nákup externích poradenských služeb

a) které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace

b) zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

Dne 28. 1 .2021 na základě rozhodnutí Řídicího orgánu OP PIK došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu u výzvy programu INOVACE  a to do 30. dubna 2021.

Zároveň také došlo k navýšení alokace výzvy o 1,5 mld. Kč, tedy celkově na 3 mld. Kč.

Agentura pro podnikání a inovace  v prosinci 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu  226 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 747 030 680 korun v programech podpory OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu bylo  opět v programech Prioritní osy 3 (359 milionů korun). Následovaly žádosti o platbu v programech Prioritní osy 1 (263 milionů korun). Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (118 resp. 7 milionů korun).

Na účty podnikatelů tak v prosinci MPO odeslalo celkem 1 065 096 895 Kč, a to na základě 294 žádostí o platbu, které obsahovaly 2 692 účetních položek. Jen v dotačních programech to bylo 956 milionů korun.

V prosinci žadatelé API předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované výši dotace 892 milionů korun. V tomto měsíci MPO vydalo 163 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,587 miliardy korun.

V roce 2020  v API zadministrovali žádosti o platbu v celkové hodnotě jedenáct a půl miliardy korun. Z toho více než pět miliard v programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací a přes čtyři miliardy v programech úspor energií. Čerpání z OP PIK bude pokračovat až do konce roku 2023.