Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise (EK) na financování oživení ekonomik nejen po koronaviru,  schválila vláda. Na NPO celkem půjde 200 mld. Kč s tím, že cca 172 mld. Kč má být z grantů Evropské unie (EU) a 28 mld. Kč z národních zdrojů. Nyní ČR pošle materiál Evropské komisi.

Národní plán obnovy obsahuje priority vlády ČR a jeho jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 23 % na digitalizaci.   

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Alokace do jednotlivých pilířů plánu jsou následující:

Digitální transformace   

28 329 mil. Kč

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice   

90 726 mil. Kč

Vzdělávání a trh práce   

41 006 mil. Kč

Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 

11 691 mil. Kč

Výzkum, vývoj a inovace   

13 200 mil. Kč

Zdraví a odolnost obyvatelstva 

14 950 mil. Kč

Národní plán obnovy je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech. ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond aj.

Podle aktuálního nařízení se současný NPO týká let 2021 až 2023 s možnou revizí v roce 2022, kdy bude známa přesná alokace na rok 2023.

 

 

Podívejte se na bližší informace na následujících odkazech: 

Hlavní fakta NPO

Fakta a harmonogram

Oblasti podpory

 

Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Investice ve výši min. 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší.

Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů. Se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky.

Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úpor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků.

Program RES + Nové obnovitelné zdroje v energetice.

Zde budou podpořeny projekty k instalaci nových obnovitelných zdrojů energie. Ti kdo si zde počátkem roku podali předregistrační žádost na instalaci fotovoltaické elektrárny budu ji brzy mít možnost si podat

v tomto programu žádost o dotaci. Otevření výzvy je plánováno na květen 2021. Maximální výše dotace až 50 % způsobilých výdajů.

Dle aktualizovaného harmonogramu MPO jsou připraveny  poslední výzvy k podávání žádostí o dotace v tomto programovacím období. Převážně se tyto poslední výzvy OP PIK budou týkat projektů

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Zbývající alokace končícího programovacího období bude určena pro programy INOVACE, POTENCIÁL, APLIKACE a ICT a Sdílené služby.

Následující programovací období OP TAK pro příštích 7 let se otevře žadatelům na podzim tohoto roku.

Zde uvádíme stručné informace k programům, které budou vyhlášeny:

 

POTENCIÁL  výzva VIII plánovaný příjem žádostí od 14.6. do 26.8. 2021

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Na co lze získat podporu: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení, nehmotného majetku, novostaveb a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Kdo může žádat: malé a střední podniky i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt : dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů projektu

Jaké výdaje je možné podpořit: dlouhodobý hmotný majetek, technologie,  náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace)

INOVACE – Inovační projekt  výzva IX - příjem žádostí od 15.6.  do 30.9.. 2021

 

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření

know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Na co lze získat podporu :

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových ( aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Kdo může žádat: malé a střední podniky ( velké podniky mohou žádat pouze pro projekty s významným dopadem na životní prostředí )

Kolik lze získat na jeden projekt: dotace bude poskytována ve výši až 45 % celkových způsobilých výdajů projektu

Jaké výdaje je možné podpořit: stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace

 

APLIKACE výzva IX  – příjem žádostí od 15.6. do 31.7. 2021

 

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Kdo může žádat: malé, střední i velké podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
  • náklady na smluvní výzkum
  • náklady na poradenské služby VaV
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

Kolik lze získat na jeden projekt: dotace bude poskytována ve výši až 70 % celkových způsobilých výdajů projektu

ICT a sdílené služby/ digitální podnik : výzva V – příjem žádostí od 2.8. do 10.9. 2021

 

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se

zásadní změnou výrobního postupu, rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu.

 

Program lze využít pro pořízení nového HW a SW v rámci digitalizace Vašeho podniku

 

Kdo může žádat: malé a střední podniky

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • tvorba nových IS/ICT řešení, pořízení nevýrobních technologií, automatizace a digitalizace dat, nákup HW a SW, zabezpečení firemních sítí aj.

Kolik lze získat na jeden projekt: dotace bude poskytována ve výši až 45 % celkových způsobilých výdajů projektu

Přesné podmínky, výši dotace a zaměření jednotlivých výzev upřesníme až po jejich vyhlášení v květnu 2021

S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie na úrovni OP PIK, rozhodlo MPO  o prodloužení příjmu žádostí a to do 30. 6. 2021 (14:00 hod.).

Žádosti o podporu podané po 30. 4. 2021 (  tedy po původním termínu plánovaného ukončení výzvy )  mohou být po vyhodnocení automaticky zařazeny do zásobníku projektů a v takovém případě jim bude vydáno Rozhodnutí pouze v případě dostatečného množství volných finančních prostředků. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě, nebo jejích přílohách zůstávají v platnosti.