Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace v programu :

Podpora rozvoje regionů na rok 2022 / podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova .

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Podávání žádostí o dotaci je možné v těchto dotačních titulech:

 

  • Podpora obnovy místních komunikací
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podávání žádostí je do 17.12.2021

-Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 30. září 2022
-Nejzazší termín zahájení realizace akce 30. září 2022
-Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

.

Ke všem dotačním titulům musí mít obec zpracovaný, schválený a platný k datu podání žádosti STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT. 

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Dále byla vyhlášena výzva z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Zaměření :

DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Žádosti budou přijímány do 28. ledna 2022.