Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat

  • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
  • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Kdo může žádat

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
  • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše příspěvku

  • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč.
  • Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.

Termíny

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 (10:00)
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023

Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026