Dne 25. 5. byl ukončen  příjem žádostí do výzvy, která se zaměřila na pořízení nových strojů a technologií k zahájení či rozšíření stávající výroby pro začínající malé podnikatele.

Z hlediska zájmu žadatelů byla tato výzva velmi úspěšná. Požadovaná dotace 595 583 862,27 Kč v podaných 508 žádostech dvojnásobně převýšila alokaci výzvy (250 milionů korun). Řídicí orgán OP PIK – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – přislíbil navýšit alokaci výzvy tak, aby byly uspokojeny všechny kvalitní projekty, které úspěšně projdou hodnocením. Aktuálně API již vyhodnotila žádosti, které byly podány v prvních dnech zahájení příjmu a předala je MPO na ŘO.

Převažující část žadatelů jsou velikostí mikropodniky.

Zajímavý je pohled na rozmístění jednotlivých projektů. Nejvíce žadatelů je v moravských krajích Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském. Na úrovni okresů je nejvíce žadatelů z Brna, Ostravy a z Uherskohradišťska.

Další výzva programu Technologie zaměřená na malé začínající podnikatele je podle harmonogramu výzev OP PIK naplánována na říjen tohoto roku, s příjmem žádostí od prosince 2020 až do května 2021.

Poskytovatel dotace zde zvažuje větší zjednodušení žádosti a povinných příloh i hodnotících kritérií.

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

O Jakou záruku se jedná

  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
  • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
  • doba ručení max. 3 roky

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Na co můžete zaručovaný úvěr využít

K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Pro koho je program určen

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Agentura pro podnikání a inovace (API) v dubnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu celkem 429 žádostí o platbu (ŽoP) v souhrnné výši dotace 1,17 miliardy korun v dotačních programech OP PIK. V porovnání s rekordní částkou odeslanou k proplacení v březnu (391 žádostí o platbu v celkové výši dotace 1,41 miliardy korun) tak došlo k mírnému nárůstu celkového počtu zpracovaných žádostí o platbu, i když jimi požadovaná dotace byla o něco nižší než v předešlém měsíci.

Nejvíce ŽoP jsme zpracovali v programech Prioritní osy 1 zaměřené na výzkum, vývoj a inovace – celkový objem požadované dotace předaný na MPO zde dosáhl 640 milionů korun. V Prioritní ose 3 to pak bylo 302 milionů korun. Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (171 resp. 51 milionů Kč).

Celkové čerpání v OP PIK bylo opět vysoké. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu, řídicího orgánu OP PIK, činí za duben stejně jako v březnu 1,38 miliardy korun, a to v 411 žádostech o platbu.

V dubnu bylo vydáno 233 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v celkové požadované výši dotace 977 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pokračuje v přípravě operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro období 2021 – 2027. Do příprav jsou zapojeni relevantní sociální a hospodářští partneři a další aktéři. Nyní dává MPO možnost i široké veřejnosti zapojit se do připomínkování návrhu programového dokumentu prostřednictvím veřejné konzultace.