Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace v programu :

Podpora rozvoje regionů na rok 2022 / podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova .

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Podávání žádostí o dotaci je možné v těchto dotačních titulech:

 

  • Podpora obnovy místních komunikací
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podávání žádostí je do 17.12.2021

-Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 30. září 2022
-Nejzazší termín zahájení realizace akce 30. září 2022
-Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

.

Ke všem dotačním titulům musí mít obec zpracovaný, schválený a platný k datu podání žádosti STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT. 

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Dále byla vyhlášena výzva z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Zaměření :

DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Žádosti budou přijímány do 28. ledna 2022.

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 nyní schválila vláda. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Program se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozvoj podnikání a digitální infrastruktury i posun k nízkouhlíkovému hospodářství či efektivnější nakládání se zdroji a představuje klíčový předpoklad pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na podporu českých podniků v programovém období 2021–2027, a navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizovaný v programovém období 2014-2020.

Cílem OP TAK je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých, zejména malých a středních podniků, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související větší podpora vzniku a rozvoje nových inovativních firem. Program zároveň přispěje k rozvoji klíčových dovedností a podporou dílčích opatření v jednotlivých oblastech zajistí s dalšími nástroji podpory přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Podpora bude zacílena na celou ČR vyjma projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Program je strukturován celkem do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji.

OP TAK bude v následujících týdnech předložen Evropské komisi k formálnímu vyjednávání. Termín zahájení oficiálního vyjednávání a následného schválení OP TAK však bude záležet zejména na termínu předložení a schválení Dohody o partnerství, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a která musí operačním programům předcházet. První výzvy tak lze očekávat v prvním kvartálu příštího roku.

Český Národní plán obnovy (NPO) byl definitivně schválen Radou ministrů financí EU (ECOFIN) a Radou EU. Česká republika tak může podepsat dohodu o financování s Evropskou komisí a začít financovat první projekty.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak připravuje již první výzvy k předložení projektů na říjen. Podpory budou v  oblasti digitalizace, cirkulární ekonomiky, čisté mobility či fotovoltaiky.

Nyní tedy přichází na řadu finalizace výzev, která vychází nejen z potřeb a možností České republiky, ale i ze zkušenosti se stávajícími podporami a diskuze s partnery ve veřejném i podnikatelském sektoru.

Projekty musí být zrealizovány nejpozději do dubna 2026,proto se při tvorbě metodik a přípravě výzev klade důraz na zjednodušení všech administrativních procesů.  S ohledem na prioritu Evropské unie podporovat především malé a střední podniky, může u některých komponent dojít k vyhlášení podpor nejdříve výlučně pro tyto kategorie podniků. U některých opatření však budou žadatelé i velké podniky např. Fotovoltaiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má v NPO na starosti podporu zejména pro podnikatelský sektor a jako vlastník komponent připravuje aktuálně výzvy v oblasti digitální infrastruktury, digitálního podniku, čisté mobility, cirkulární ekonomiky, recyklace, průmyslové vody, fotovoltaiky a dalších. V řešení je především nastavení podmínek dle požadavků Evropské komise a celkové zjednodušení administrace.

Díky důrazu na zjednodušení a rychlost čerpání prostředků odpadne například u podpory fotovoltaických elektráren (včetně akumulace) na podnikatelských budovách povinnost výběrového řízení. Podnikatel bude jednoduše vycházet z jednotkových nákladů dle instalovaného výkonu. Bližší parametry výzev budou zveřejněny po jejich projednání Řídícím výborem NPO dne 11. října.

Národní plán obnovy je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky penězům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost. NPO počítá s finančními prostředky ve výši 191,4 mld. Kč bez DPH (z toho přibližně 180 mld. z EU a zbylá část z národního financování). Půjdou do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Dne 21.9. byl vyhlášen oblíbený dotační program Nová Zelená Úsporám  a příjem žádostí začíná již 12.10. 2021. Nová etapa tohoto programu přináší některé novinky a těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka. Dále bude možno získat dotaci na pořízení dobíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace ve výši až 50%. K dispozici tedy již jsou veškeré podrobnosti a lze zahájit přípravu Vašich projektů. Provedená úsporná opatření tak zhodnotí Vaši nemovitost i s výhledem do budoucna, kdy požadavky na energetické a ekologické vlastnosti budou stále více ovlivňovat jejich cenu.