Od 1.1. 2022 mohou města a obce podávat žádosti o dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení.

Žadatel : Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

Záměr :

- Rekonstrukce VO Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

  Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:

a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel

b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel

 

- Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready) Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt bude stanoven na 50 bodů.

 Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

 

Dotace formou ex ante ( předem)

 

Uznatelné náklady :

 • DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready) • Nástavce, výložníky • Prvky „smart city“ • Prvky „smart lighting“ • Revize elektro • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje • Stožáry vč. základů • Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201) • Svorkovnice • TDI • Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny) • Výdaje na seřízení řídících prvků
 • Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu.

Povinné přílohy k žádosti :

 • ENERGETICKÝ POSUDEK, PŘÍPADNĚ ENERGETICKÝ AUDIT (VÝPOČET ÚSPORY A CHROMATIČNOSTI)
 • PŘEDMĚTNÁ ČÁST PASPORTU
 • ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ DO TŘÍD OSVĚTLENOSTI
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČ. VÝPOČTŮ OSVĚTLENÍ A RUŠIVÉHO SVĚTLA
 • ROZPOČET A TERMÍN DOKONČENÍ
 • POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A REALIZACE OPATŘENÍ (JAKO SOUČÁST ENERGETICKÉHO POSUDKU)
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYHODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ VŮČI STÁTNÍMU ROZPOČTU
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VZTAHU KE ZHODNOCOVANÉMU MAJETKU
 • PLNÁ MOC, POKUD BUDE ŽADATEL ZASTUPOVÁN ZMOCNĚNCEM.
 •  

Po oznámení o doporučení žádosti k financování se doloží posouzení a vyhodnocení nabídek zhotovitele.

 

Kritéria přijatelnosti žádosti o dotaci :

 

Úspora primární elektrické energie minimálně 30 %  

Porovnává se spotřeba původní osvětlovací soustavy a nové soustavy, která ji nahradí (včetně nově doplněných světelných bodů).

Náhradní teplota chromatičnosti Tc musí být menší nebo rovna 2700 K.

Dokládá se katalogovým listem svítidla. Po realizaci se provádí měření Tc dle platné metodiky. Připouští se tolerance dle platné legislativy (tolerance výroby, nejistota měření). Požadavek se netýká svítidel pro osvětlení přechodů pro chodce. Tato svítidla jsou ale součástí dotace. Parametry osvětlení řešených úseků komunikací musí splnit požadavky norem ČSN EN 13201.

Jedná se především o parametry osvětlenosti, jasu, rovnoměrnosti, GR apod. Normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %.

Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky platné legislativy.

Je nutné dodržet požadavky normy ČSN EN 12464-2. Bude dokládáno výpočtem v předepsaném počtu referenčních úseků. Výběr referenčních úseků bude vycházet z počtu renovovaných světelných bodů a počtu tříd komunikací. Světelný tok použitých svítidel směřující do horního poloprostoru se rovná nule.