Na podporu českých podniků z Evropského fondu pro regionální rozvoj se v programovém období 2021-2027 zaměří Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK / MPO)  s celkovou alokací 81,5 mld. Kč . Na přelomu září/říjen 2021 dojde k schválení OP TAK vládou ČR a  následně bude programový dokument oficiálně předložen Evropské komisi k formálnímu vyjednávání. Vyhlášení prvních výzev OP TAK se pak očekává na konci 1Q roku 2022.

Cílem podporovaných aktivit by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemie, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. To vše v souladu s řešením environmentálních, společenských i jiných výzev, se kterými se bude ČR, resp. EU a zbytek světa nejen v průběhu třetí dekády 21. století potýkat.

Podpora bude rozdělena na nevratnou (dotace), návratnou (finanční nástroje), případně jejich kombinaci. OP TAK se bude primárně zaměřovat na malé a střední podniky, v některých případech však budou podpořeny i velké podniky (např. energetika či výzkum a vývoj). Podpora bude zacílena na celou ČR kromě území hl. m. Prahy. Alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj určená pro hl. m. Prahu je tak velmi omezená a bude využita v rámci jiných operačních programů. Aby však bylo možné podpořit i projekty malých a středních podniků na území hl. m. Prahy, využije MPO pro tyto účely program Invest EU.

Pokračování dotací na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám.

Do roku 2030 rozdělí z evropských i národních zdrojů dotace v minimální výši 39 miliard korun.

Nová etapa programu přináší řadu novinek. Těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka.

Příjem žádostí se rozběhne v říjnu 2021 a plynule naváže na program stávající.

MPO zveřejnilo 15.8. 2021 text výzvy s termínem příjmu žádostí od 15.9.2021 do 15.11. 2021

Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora digitální transformace firmy
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodniková konektivita
 • kybernetická bezpečnost
 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč
 • míra podpory je definována velikostí podniku a regionem realizace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek

pořízení a implementace HW, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady

 • dlouhodobý nehmotný majetek

pořízení a implementace SW, práv duševního vlastnictví a jiné související náklady

 • ostatní výdaje neinvestiční (de minimis)

ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, SaaS, poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů

Specifika a omezení:

 • Výzva V je první výzvou programu ICT a sdílené služby, která je zaměřena na podporu přímých investic do digitalizace a souvisejících služeb
 • Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky 3D tiskárny)
 • Výdaje na nákup základního SW nesmí překročit 10 % celkových způsobilých výdajů
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Kdo může žádat : pouze malé a střední podniky

Dne 12. 7. 2021 byla provedena aktualizace plánu výzev OP PIK pro letošní rok. U výzvy v programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik byl posunut termín vyhlášení výzvy a plánované zahájení příjmu žádostí.

Výzva bude vyhlášena  15. 8. 2021 a příjem žádostí bude spuštěn dne 15. 9. 2021.