Zastupitelstvo Středočeského kraje svým lednovým usnesením schválilo Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje  vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat od 1.4. 2021 do 28.6. 2024

Vláda České republiky schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští příjemci čerpat v programovém období 2021-2027.  První výzvy v některých programech by mohly být vyhlášeny v posledním čtvrtletí tohoto roku a většina pak v prvním pololetí 2022. Česká republika bude mít v novém programovém období k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších evropských iniciativ.

Čeští žadatelé budou moci z programů zajišťujících politiku soudržnosti, kam spadají operační programy jako IROP, OP Doprava a další, čerpat přibližně 550 miliard korun, což je přibližně 21 miliard euro. Co se týče celkové částky, kterou bude moci Česko využít nepohoršili jsme si oproti předchozímu programovému období, kde byla výše alokace obdobná.    Nyní se čeká  na schválení potřebné evropské legislativy, které má bohužel velké zpoždění. Jednotlivé operační programy jsou ale na pracovní úrovni ve stádiu velké připravenosti a nejbližších týdnech budou zaslány k připomínkování do Evropské komise.

O bezúročný úvěr na zateplení bytových domů můžou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů. Maximální výše úvěru činí 76% celkových výdajů, a to i v případě, že se jedná o součet úvěru s dotací.

Zateplením je potřeba dosáhnout minimálně 20% energetické úspory oproti stávající situaci. Kromě energeticky úsporných opatření je možné také financovat i výměnu výtahů.

Žádosti o úvěr nejsou časově omezeny, limitem jsou peníze určené k rozdělení – 600 milionů Kč.
Úvěr nelze využít na bytové domy v Praze.

Úvěr lze využít na:

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
 • rekuperaci;
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie;
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;
 • výměnu oken a dveří;
 • výměnu výtahu.

Výše úvěru:

 • nejméně 500 tisíc, nejvýše 90 milionů Kč;
 • nejvýše 76 % celkových výdajů v případě režimu blokové výjimky z veřejné podpory;
 • nejvýše 90 % způsobilých nákladů v případě podpory malého rozsahu de minimis.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • musí být dosaženo nejméně 20% úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací;
 • program se nevztahuje na bytové domy v Praze;
 • žádost je podána před zahájením energetické modernizace.

Úroková sazba:

 • úvěr je bezúročný.

Splatnost úvěru:

 • maximálně 20 let.

V pondělí 8. února 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu II Poradenské služby pro MSP programu podpory Poradenství. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 130 mil. Kč. Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Novinkou oproti Výzvě I je možnost nákupu poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

Příjem žádostí od 1.3. do 30.6. 2021

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.

Míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit : nákup externích poradenských služeb

a) které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace

b) zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků