Úspora vody v průmyslu se v souladu se strategickými dokumenty EU zaměřuje i na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů

oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod

nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.

Úspory vody v průmyslu – I. Výzva

Příjem žádostí :  od 12.5. 2022 do 30.9. 2022

Podporovanými aktivitami jsou:
a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Podporovanými aktivitami nejsou:
a) V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.
b) Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku
c) Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku
d) Změna zdrojů vody nebo jejich kapacity

  • Forma a výše podpory :

Podpora je poskytována formou dotace až do výše 40%  způsobilých výdajů a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 

Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil Kč

Specifické podmínky:
a) V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních vodním auditem neprokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.
b) V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení musí být respektováno:
- roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení
- zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána.

Způsobilé výdaje:


-Stroje a zařízení -Technologie, stroje a zařízení včetně hardwaru a softwaru. Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a
lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny.
-Inženýrské sítě
-Inženýrská činnost
-Stavby (nezbytně nutné pro realizaci opatření)

 

Žadateli mohou být  malé, střední i velké podniky na území celé České republiky