Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů

či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Příjem žádostí:

od 17.8.2022 do 15.3.2023( může být upraveno poskytovatelem dotace)

Alokace:1 500 000 000  Kč

Na co můžete získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat:

Obce s maximálním počtem 3 000 obyvatel 

Výše příspěvku:

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Realizace podpořených projektů

nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

KDO může žádat?

- subjekty všech velikostí včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem, kromě podniků s předmětem podnikání prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)

NA CO LZE získat podporu?

- zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17), ať již vlastního nebo převzatého; 

- zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad (skupina 17) a dále skupin odpadů 01, 02, 03, 15, 18 a 20; 

- zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.;

- zavádění technologií pro protektorování pneumatik;

- zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu;

-  zavádění technologií pro získávání kritických surovin formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny;

- zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků – náhrada stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti;

- zavádění technologií k náhradě kritických vstupních surovin; • snížení množství vstupů při výrobě, kdy bude snížena hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?

- nákup technologií, strojů a zařízení včetně HW a SW bezprostředně souvisejících s výsledkem podporované aktivity, u technologie pro zpracování stavebního a demoličního odpadu (skupina 17) nejsou způsobilé výdaje na stroje, které mají pomocný charakter (zejména kolové či pásové nakladače, dopravní a manipulační technika, zařízení areálu mlžná děla, mostové váhy, apod.);

- stavební práce nejsou způsobilým výdajem.

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?

• projekt může být realizován kdekoli v České republice (vč. Prahy);

• u projektů, kde je předmětem projektu zpracovávání odpadů, nelze podpořit zpracování odpadů skupin 01, 02, 03, 15, 18 a 20;

• u skupin odpadů 04 – 14 a 19 může žadatel zpracovávat odpady pocházející pouze z jeho vlastní výroby; 

• u skupin odpadů 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené a 17 – Stavební a demoliční odpady, může žadatel zpracovávat i odpady od jiných subjektů s výjimkou podskupiny odpadů 16 01 Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby. Z této nepodporované podskupiny je vyčleněn druh odpadu 16 01 03 Pneumatiky, a to ale pouze pro účely protektorování. Jiný způsob zpracování není podporován.;

• není podporováno prosté drcení a/nebo třídění stavebního a demoličního odpadu na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování na polotovar nebo konečný výrobek. Za polotovar/konečný výrobek jsou považovány například: betonová směs, asfaltová směs, maltová směs, sádrokarton, foukaná izolace, betonové panely, cihly;

• nejsou podporovány recyklační frézy pro recyklaci vozovek;

• není podporována výroba energie mimo vlastní spotřebu, ani výroba tuhého alternativního paliva; • není podporováno repase či renovace výrobků s výjimkou protektorování pneumatik;

• není podporováno zpracování odpadu probíhající v zařízení provozovaném na základě povolení provozu vydaného krajským úřadem ve smyslu § 21 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, s výjimkou zpracování odpadu skupin 16 a 17 Katalogu odpadů;

• v případě pořízení zařízení na výrobu polotovaru/konečného výrobku (betonárna, obalovna, …..) musí být na podpořeném zařízení vždy zpracovávány recyklované suroviny, a to po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let).

KDY lze žádat?

• vyhlášení výzvy: 20.7.2022.

• příjem žádostí: 27.7.2022

• datum ukončení příjmu žádostí: 30.9.2022

KOLIK lze získat? 40 % bez ohledu na velikost podniku. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální výše dotace je 25 mil Kč.

Česko může čerpat 550 miliard korun z fondů EU. Evropská komise (EK) schválila ČR osm z devíti programů na období let 2021 až 2027. Schválení posledního z nich, programu Spravedlivá transformace, se očekává v srpnu. Uvedlo to ve čtvrtek ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

V rámci unijních zdrojů politiky soudržnosti má Česko na nové období schváleny programy Jan Amos Komenský, Technická pomoc, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Zaměstnanost+, Doprava, Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program (IROP) a Rybářství. Spravedlivá transformace má přibýt příští měsíc.

Například v programu IROP, který spravuje MMR, je asi 117 miliard korun a první výzva na rozvoj knihoven bude vyhlášena 28. července. IROP rozdělí finance mimo jiné v oblastech jako je eGovernment a kybernetická bezpečnost, integrovaný záchranný systém, zelená infrastruktura měst a obcí, silnice II. třídy, vzdělávací infrastruktura, sociální služby a bydlení či zdravotnictví. 

 

Zdroj: novinky.cz