Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvy na podporu digitalizace podniků. Žádosti mohou podnikatelé podávat od 16. června do 16. září 2022. Na obě výzvy má ministerstvo v rámci Národního plánu obnovy připraveno více než 4 miliardy korun, které je nutné proinvestovat do roku 2025.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dotační výzvy na pomoc podnikům s digitalizací. Alokováno na to jsou více než čtyři miliardy korun. Cílem je podpora zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií. Ty pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci díky podpoře automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Výzvy jsou vyhlašovány v rámci komponenty č. 1.5 Digitální transformace podniků.

Nově vypsané výzvy jsou zaměřeny na oblasti, které nejsou pro žadatele zatím příliš zažité. MPO si v rámci OPPIK obdobnou aktivitu vyzkoušelo a otestovalo si budoucí koncepce a strategie na výzvě Digitální podnik. Jedinečností těchto výzev je kromě přímé podpory procesu digitální transformace i podpora zavádění digitálních technologií v oblastí logistiky a počítačové bezpečnosti.

Výzva Digitální podnik je vyhlášena v souladu s novou regionální mapou, kde míra podpory může v některých regionech dosáhnout až 60 z celkových způsobilých výdajů. Tato výzva je zaměřena na větší komplexnější projekty digitalizace. Mohou žádat jak výrobní podniky, tak podniky poskytující služby.

Nově mohou žádat i firmy z hlavního města Prahy. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniků od 20 % do 40 %.

Z obou výzev mohou žádat všechny podniky bez ohledu na jejich velikost. Realizace projektů je omezena maximálně na dvě etapy.

Méně škodlivých emisí, méně hluku z dopravy i úspora peněz. To jsou hlavní přínosy aut s alternativním pohonem. Ministerstvo životního prostředí podpoří ekologickou dopravu rekordními 600 miliony korun z Národního plánu obnovy do konce roku 2023. Díky příspěvku až 300 tisíc na jeden osobní elektromobil nebo až 500 tisíc korun na nákladní elektromobil do 3,5t či na osobní vodíkové vozidlo mohou obce, úřady, školy, veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace snadněji obnovit svůj vozový park. Doposud s podporou MŽP jezdí 606 elektromobilů a 163 vozidel na CNG. Novou výzvou se jejich počet navýší minimálně o 1485 vozidel a k tomu 200 dobíjecích stanic.

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podpora se týká elektromobilů a aut s vodíkovým pohonem.

U elektrického pohonu mohou žadatelé získat až 300 tis. korun na jeden osobní elektromobil, u vodíkových vozidel a menších nákladních elektrovozidel do 3,5t je to až 500 tis. korun. S dotací si mohou žadatelé pořídit i  střední nákladní auta, motorky, minibusy s elektrickým motorem a nově také pracovní stroje. Podpora vodíkového pohonu se zatím týká jen osobních aut. Společně s elektromobilem může žadatel využít podporu i na pořízení tzv. chytrých dobíjecích stanic, dostat může 30 tis. korun na jednu stanici.

Žádosti je možné podávat od 6. června 2022 do 15. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace. O dotaci mohou požádat obce, kraje, státní organizace, školy, neziskovky a další subjekty. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR v jednokolové nesoutěžní výzvě. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do poloviny roku 2025. Po roce 2023, případně po vyčerpání alokace, by měla dotační podpora pokračovat i v dalších letech, a to finanční podporou z Modernizačního fondu.

Typ vozidla/dobíjecích stanic

Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici

Elektromobil

Automobil s vodíkovým pohonem

   

M1 (osobní)

300 tis. Kč

500 tis. Kč

   

N1 (nákladní do 3,5t včetně)

500 tis. Kč

není podporováno

   

L7E (malá užitková)

200 tis. Kč

není podporováno

   

L6E

100 tis. Kč

není podporováno

   

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)

30 tis. Kč

není podporováno

   

L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)

50 tis. Kč

není podporováno

   

M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)

1 mil. Kč

není podporováno

   

N2 do 12t včetně (nákladní střední)

1 mil. Kč

není podporováno

   

SS (pracovní stroj samojízdný)

700 tis. Kč

není podporováno

   

Dobíjecí stanice

30 tis. Kč

není podporováno

   

 

Prodloužení příjmu žádostí o dotaci na instalaci FVE z Národního plánu obnovy.

Vzhledem k velkému zájmu MPO navýšilo o 1 mld. Kč alokaci programu a prodloužilo termín příjmu žádostí až do 31.srpna 2022, tak aby žadatelé měli dostatek času na přípravu žádostí.

Výzva  je určena pro podnikatele, kteří vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu a je otevřena  pro malé a střední  i velké podniky.

Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) je 35 % a na akumulaci 50 % (v případě Prahy 45 %) z celkových způsobilých výdajů projektu.

Úspora vody v průmyslu se v souladu se strategickými dokumenty EU zaměřuje i na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů

oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod

nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.

Úspory vody v průmyslu – I. Výzva

Příjem žádostí :  od 12.5. 2022 do 30.9. 2022

Podporovanými aktivitami jsou:
a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Podporovanými aktivitami nejsou:
a) V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.
b) Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku
c) Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku
d) Změna zdrojů vody nebo jejich kapacity

  • Forma a výše podpory :

Podpora je poskytována formou dotace až do výše 40%  způsobilých výdajů a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 

Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil Kč

Specifické podmínky:
a) V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních vodním auditem neprokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.
b) V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení musí být respektováno:
- roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení
- zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána.

Způsobilé výdaje:


-Stroje a zařízení -Technologie, stroje a zařízení včetně hardwaru a softwaru. Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a
lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny.
-Inženýrské sítě
-Inženýrská činnost
-Stavby (nezbytně nutné pro realizaci opatření)

 

Žadateli mohou být  malé, střední i velké podniky na území celé České republiky