Dne 16.11. 2021 byla vyhlášená výzva z Národního plánu Obnovy kde mohou města a obce podávat žádosti o dotace na energetické úspory veřejných budov.

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken,
zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či
zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Termín příjmu žádostí : od 1.12.2021 do 30.9.2022

Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2025

Na co můžete získat dotaci :

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů

Kdo může žadatelem :

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku :

Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 – 55 % z celkových způsobilých výdajů projektu

V listopadu byla zveřejněna výzva  k podávání žádostí o dotaci na podporu instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách z Národního plánu obnovy. Termín příjmu žádostí však bude stanoven dodatečně po dořešení ještě některých formálních požadavků ( cca prosinec ) V dané chvíli je však již možno zahájit dle zveřejněných parametrů přípravu projektů, aby žádost byla po upřesnění termínu podána co nejdříve.

 

Žadateli mohou být  malé, střední i velké podniky na území celé České republiky

 

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Podporovanými aktivitami jsou:

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Způsobilé výdaje zahrnují pouze investiční náklady na instalaci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie.

Jedná se o tyto způsobilé výdaje:

 1. Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují: Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie,

řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).

      2. Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) Jedná se o externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace:

 • a) RDS - Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, který je upraven a. pro dodavatele stavby, dle jeho řešení technologie a zpracování. Objednavatelem je investor nebo dodavatel.
 • b) SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného a. stavu stavby.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo držitel platného oprávnění dle § 9 (pracovníci pro provádění revizí) nebo § 10 (pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
 • Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

a) Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:

35 % pro fotovoltaické systémy

50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy

45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

b) Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Pro výpočet výše dotace projektu je nutné nejdříve stanovit celkové způsobilé výdaje projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu se stanovují samostatně pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny a samostatně pro náklady nezbytně související s výstavbou akumulace energie.  Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny bez nákladů souvisejících s akumulací energie s instalovaným výkonem od 1 kWp do 100 kWp .

Při podání žádosti je mimo jiné třeba doložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení. Předpokládaný termín připojení musí být nejpozději 31.8.2023.

Při vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pak bude třeba doložit stavební povolení s vyznačením právní moci.

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat

 • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
 • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
 • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše příspěvku

 • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč.
 • Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 (10:00)
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023

Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026

Od 1.1. 2022 mohou města a obce podávat žádosti o dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení.

Žadatel : Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

Záměr :

- Rekonstrukce VO Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

  Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:

a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel

b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel

 

- Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready) Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt bude stanoven na 50 bodů.

 Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

 

Dotace formou ex ante ( předem)

 

Uznatelné náklady :

 • DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready) • Nástavce, výložníky • Prvky „smart city“ • Prvky „smart lighting“ • Revize elektro • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje • Stožáry vč. základů • Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201) • Svorkovnice • TDI • Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny) • Výdaje na seřízení řídících prvků
 • Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu.

Povinné přílohy k žádosti :

 • ENERGETICKÝ POSUDEK, PŘÍPADNĚ ENERGETICKÝ AUDIT (VÝPOČET ÚSPORY A CHROMATIČNOSTI)
 • PŘEDMĚTNÁ ČÁST PASPORTU
 • ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ DO TŘÍD OSVĚTLENOSTI
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČ. VÝPOČTŮ OSVĚTLENÍ A RUŠIVÉHO SVĚTLA
 • ROZPOČET A TERMÍN DOKONČENÍ
 • POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A REALIZACE OPATŘENÍ (JAKO SOUČÁST ENERGETICKÉHO POSUDKU)
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYHODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ VŮČI STÁTNÍMU ROZPOČTU
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VZTAHU KE ZHODNOCOVANÉMU MAJETKU
 • PLNÁ MOC, POKUD BUDE ŽADATEL ZASTUPOVÁN ZMOCNĚNCEM.
 •  

Po oznámení o doporučení žádosti k financování se doloží posouzení a vyhodnocení nabídek zhotovitele.

 

Kritéria přijatelnosti žádosti o dotaci :

 

Úspora primární elektrické energie minimálně 30 %  

Porovnává se spotřeba původní osvětlovací soustavy a nové soustavy, která ji nahradí (včetně nově doplněných světelných bodů).

Náhradní teplota chromatičnosti Tc musí být menší nebo rovna 2700 K.

Dokládá se katalogovým listem svítidla. Po realizaci se provádí měření Tc dle platné metodiky. Připouští se tolerance dle platné legislativy (tolerance výroby, nejistota měření). Požadavek se netýká svítidel pro osvětlení přechodů pro chodce. Tato svítidla jsou ale součástí dotace. Parametry osvětlení řešených úseků komunikací musí splnit požadavky norem ČSN EN 13201.

Jedná se především o parametry osvětlenosti, jasu, rovnoměrnosti, GR apod. Normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %.

Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky platné legislativy.

Je nutné dodržet požadavky normy ČSN EN 12464-2. Bude dokládáno výpočtem v předepsaném počtu referenčních úseků. Výběr referenčních úseků bude vycházet z počtu renovovaných světelných bodů a počtu tříd komunikací. Světelný tok použitých svítidel směřující do horního poloprostoru se rovná nule.