Agentura pro podnikání a inovace  v prosinci 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu  226 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 747 030 680 korun v programech podpory OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu bylo  opět v programech Prioritní osy 3 (359 milionů korun). Následovaly žádosti o platbu v programech Prioritní osy 1 (263 milionů korun). Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (118 resp. 7 milionů korun).

Na účty podnikatelů tak v prosinci MPO odeslalo celkem 1 065 096 895 Kč, a to na základě 294 žádostí o platbu, které obsahovaly 2 692 účetních položek. Jen v dotačních programech to bylo 956 milionů korun.

V prosinci žadatelé API předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované výši dotace 892 milionů korun. V tomto měsíci MPO vydalo 163 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,587 miliardy korun.

V roce 2020  v API zadministrovali žádosti o platbu v celkové hodnotě jedenáct a půl miliardy korun. Z toho více než pět miliard v programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací a přes čtyři miliardy v programech úspor energií. Čerpání z OP PIK bude pokračovat až do konce roku 2023.

Povinnosti mít zpracovaný energetický audit dle novely zákona č. 406/2000 Sb. se týká všech podnikatelských subjektů, u kterých nově vzniká tato povinnost k 25.1.2021.

Pokud jste podnikatel, jehož hodnota ročního nakládání s energií (spotřeba) za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh, nebo došlo ke změně o více než 25 % při nakládání s energií ročně

(2 po sobě jdoucí roky) oproti stavu z platného energetického auditu, máte za povinnost dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, mít zpracovaný Energetický audit a to k 25.1.2021.

Veškerý majetek (budovy, stroje apod. jsou majetkem společnosti a energie rovněž spotřebovává a hradí společnost).

Do energetického hospodářství se např. zahrnují následující spotřeby energie na:

  • vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, větrání, chlazení, atd.
  • spotřeba ve výrobních a technologických zařízeních
  • automobilovou dopravu apod.

 

Výklad zákona 406/2000 sb.

  1. Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky. Způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy stanoví prováděcí právní předpis.
  2. Podnikatel, který nemá povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.

 

Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1. se nevztahuje na podnikatele, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.

V úterý 8. prosince 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Žadatel : malé, střední i velké podniky

Výše podpory dle velikosti podniku až 50%

Minimální výše dotace : 500 tis Kč

Specifika výzvy :

EPC – financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor – služba spočívající v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance Contracting)

Podávání žádostí je zde dvoukolové :

zahájení příjmu předběžných žádostí od 8.12 do 31.3.2021

zahájení příjmu Plných žádostí od 1.4.2021 do 30.9.2021