Dle posledních informací MPO je již ve finálním procesu příprava prvních výzev nového programovacího období OP TAK  2021 – 27.

15.8. 2022 tak budou zveřejněny výzvy k podávání žádostí o dotace v Programu INOVACE, APLIKACE a ÚSPORY ENERGIE.

V průběhu měsíce září pak bude vyhlášena výzva OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – větrné elektrárny

2.výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace

Výstavba centrální čistírny odpadních vod (popř. decentralizované ČOV) a výstavba nebo dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Plánované vyhlášení 10.8.2022 do 28.2.2023

3.výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady a úpravny vody

Intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů. Výstavba nebo dostavba vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Plánované vyhlášení 10.8.2022 do 28.2.2023

4.výzva:

Kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy, PAYT, čistírenské kaly, materiálové využití odpadů. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

7. 9. 2022 - 31. 12. 2023

8.výzva: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Se zaměřením na gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Výzva je určena pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

9.výzva: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Se zaměřením na gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Výzva je určena pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

10.výzva: Veřejné budovy v pasivním standardu

Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, se rozjíždí. Právě totiž byly vyhlášeny dvě výzvy na rozvoj a revitalizaci knihoven. Připraveno je pro ně téměř 950 milionů korun.

Dotační podpora je rozdělena na dvě výzvy podle umístění projektu. Pro první výzvu Knihovny (méně rozvinuté regiony) je připraveno 528 milionů korun, pro druhou výzvu Knihovny (přechodové regiony) přes 410 milionů korun.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy. Hodnocení žádostí o dotaci tak bude probíhat průběžně podle podání do monitorovacího systému. Výzvy mají shodná pravidla a totožné zacílení podpory. 

 Stále je možné žádat od o poskytnutí dotace v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití.

Ministerstvo průmyslu a obchodu  spustilo v březnu nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy.

Obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou začít podávat žádosti o podporu.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Zahájení příjmu předběžných žádostí o podporu probíhá od 21.3.2022 a podání předběžné žádosti je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu.

Žádost o podporu podává žadatel ve třech stupních - Předběžná žádost, Žádost o poskytnutí dotace a Žádost o platbu.

Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí dotace od 19.7. 2022 do 22.8.2022

Podporované činnosti:

Revitalizace brownfieldů: − renovace budov pro dosažení energetických úspor − demolice a výstavba energeticky úsporných budov Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury

Nejpozdější datum ukončení realizace projektu: 31.12.2025

Žadatelé/Příjemci podpory: O podporu mohou žádat města, městské části, obce a kraje z celé České republiky.

Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Podporované aktivity – způsobilé výdaje

− Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční výdaje přímo související s realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba).

− U projektu typu renovace jsou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy), za dodržení podmínky, že 90 % těchto způsobilých výdajů musí tvořit investiční náklady spojené s energetickou úsporou budovy a 10 % těchto způsobilých výdajů mohou tvořit ostatní investiční náklady. U tohoto typu projektu musí dojít k min. 30 % úspoře spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku.

 

Náklady spojené s energetickou úsporou budov jsou zejména:

• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (např. zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken apod.)

• Realizace vnějších stínících prvků snižujících tepelnou zátěž budovy

• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva za zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající jiný zdroj energie.

• Realizace obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaické panely, solárně-termické kolektory, instalace tepelných čerpadel, využití energie větru apod.)

• Rekonstrukce předávacích stanic tepla

• Obnova nebo realizace nové otopné soustavy

• Systémy využívající odpadní teplo

• Systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

• Rozvody tepla a chladu mimo budovu (poměrem nákladů dodaného množství tepla do budovy, která je předmětem podpory a celkové dodané energie ze zdroje)

• Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:

o Realizace energeticky úsporného systému osvětlení (např. výměna zdrojů světla, svítidel, realizace rozvodů elektřiny osvětlovací soustavy, venkovní osvětlení, veřejné osvětlení apod.). Třída energetické účinnosti musí být vyšší, než jsou požadavky na minimální energetický standard.

o Realizace automatizačních a řídicích systémů budovy, osazení regulačních prvků vedoucí k úspoře energie,

o Úprava systému chlazení, realizace nových energeticky úsporných systémů chlazení (pouze v případě současné instalace vnějších stínících prvků)

o Úprava systému přípravy teplé vody

o Energetické úspory na technologických zařízeních

o Zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,

o Vegetační střechy – přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční).

• Technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

− U projektu typu demolice a výstavba nových budov jsou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy) splňující definovaná kritéria.

− Za způsobilý výdaj není považována DPH.

− Práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve ode dne přijatelnosti projektu (den doručení předběžné žádosti).

  Způsobilé výdaje mohou vznikat až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a splnění dalších podmínek rozhodnutí a výzvy.

Forma a výše podpory

• podpora se poskytuje formou dotace

• až 100 % způsobilých výdajů, max. 6 500,- Kč/m3 obestavěného prostoru. Min. 10 % celkových nákladů projektu bude hrazeno z jiných zdrojů než z dotace.

• min. 1 mil. Kč a max. 40 mil. Kč na jeden projekt