Stále je možné žádat od o poskytnutí dotace v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití.

Ministerstvo průmyslu a obchodu  spustilo v březnu nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy.

Obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou začít podávat žádosti o podporu.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Zahájení příjmu předběžných žádostí o podporu probíhá od 21.3.2022 a podání předběžné žádosti je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu.

Žádost o podporu podává žadatel ve třech stupních - Předběžná žádost, Žádost o poskytnutí dotace a Žádost o platbu.

Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí dotace od 19.7. 2022 do 22.8.2022

Podporované činnosti:

Revitalizace brownfieldů: − renovace budov pro dosažení energetických úspor − demolice a výstavba energeticky úsporných budov Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury

Nejpozdější datum ukončení realizace projektu: 31.12.2025

Žadatelé/Příjemci podpory: O podporu mohou žádat města, městské části, obce a kraje z celé České republiky.

Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Podporované aktivity – způsobilé výdaje

− Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční výdaje přímo související s realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba).

− U projektu typu renovace jsou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy), za dodržení podmínky, že 90 % těchto způsobilých výdajů musí tvořit investiční náklady spojené s energetickou úsporou budovy a 10 % těchto způsobilých výdajů mohou tvořit ostatní investiční náklady. U tohoto typu projektu musí dojít k min. 30 % úspoře spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku.

 

Náklady spojené s energetickou úsporou budov jsou zejména:

• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (např. zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken apod.)

• Realizace vnějších stínících prvků snižujících tepelnou zátěž budovy

• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva za zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající jiný zdroj energie.

• Realizace obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaické panely, solárně-termické kolektory, instalace tepelných čerpadel, využití energie větru apod.)

• Rekonstrukce předávacích stanic tepla

• Obnova nebo realizace nové otopné soustavy

• Systémy využívající odpadní teplo

• Systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

• Rozvody tepla a chladu mimo budovu (poměrem nákladů dodaného množství tepla do budovy, která je předmětem podpory a celkové dodané energie ze zdroje)

• Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:

o Realizace energeticky úsporného systému osvětlení (např. výměna zdrojů světla, svítidel, realizace rozvodů elektřiny osvětlovací soustavy, venkovní osvětlení, veřejné osvětlení apod.). Třída energetické účinnosti musí být vyšší, než jsou požadavky na minimální energetický standard.

o Realizace automatizačních a řídicích systémů budovy, osazení regulačních prvků vedoucí k úspoře energie,

o Úprava systému chlazení, realizace nových energeticky úsporných systémů chlazení (pouze v případě současné instalace vnějších stínících prvků)

o Úprava systému přípravy teplé vody

o Energetické úspory na technologických zařízeních

o Zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,

o Vegetační střechy – přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční).

• Technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

− U projektu typu demolice a výstavba nových budov jsou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy) splňující definovaná kritéria.

− Za způsobilý výdaj není považována DPH.

− Práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve ode dne přijatelnosti projektu (den doručení předběžné žádosti).

  Způsobilé výdaje mohou vznikat až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a splnění dalších podmínek rozhodnutí a výzvy.

Forma a výše podpory

• podpora se poskytuje formou dotace

• až 100 % způsobilých výdajů, max. 6 500,- Kč/m3 obestavěného prostoru. Min. 10 % celkových nákladů projektu bude hrazeno z jiných zdrojů než z dotace.

• min. 1 mil. Kč a max. 40 mil. Kč na jeden projekt

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů

či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Příjem žádostí:

od 17.8.2022 do 15.3.2023( může být upraveno poskytovatelem dotace)

Alokace:1 500 000 000  Kč

Na co můžete získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat:

Obce s maximálním počtem 3 000 obyvatel 

Výše příspěvku:

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Realizace podpořených projektů

nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

KDO může žádat?

- subjekty všech velikostí včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem, kromě podniků s předmětem podnikání prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)

NA CO LZE získat podporu?

- zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17), ať již vlastního nebo převzatého; 

- zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad (skupina 17) a dále skupin odpadů 01, 02, 03, 15, 18 a 20; 

- zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.;

- zavádění technologií pro protektorování pneumatik;

- zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu;

-  zavádění technologií pro získávání kritických surovin formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny;

- zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků – náhrada stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti;

- zavádění technologií k náhradě kritických vstupních surovin; • snížení množství vstupů při výrobě, kdy bude snížena hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?

- nákup technologií, strojů a zařízení včetně HW a SW bezprostředně souvisejících s výsledkem podporované aktivity, u technologie pro zpracování stavebního a demoličního odpadu (skupina 17) nejsou způsobilé výdaje na stroje, které mají pomocný charakter (zejména kolové či pásové nakladače, dopravní a manipulační technika, zařízení areálu mlžná děla, mostové váhy, apod.);

- stavební práce nejsou způsobilým výdajem.

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?

• projekt může být realizován kdekoli v České republice (vč. Prahy);

• u projektů, kde je předmětem projektu zpracovávání odpadů, nelze podpořit zpracování odpadů skupin 01, 02, 03, 15, 18 a 20;

• u skupin odpadů 04 – 14 a 19 může žadatel zpracovávat odpady pocházející pouze z jeho vlastní výroby; 

• u skupin odpadů 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené a 17 – Stavební a demoliční odpady, může žadatel zpracovávat i odpady od jiných subjektů s výjimkou podskupiny odpadů 16 01 Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby. Z této nepodporované podskupiny je vyčleněn druh odpadu 16 01 03 Pneumatiky, a to ale pouze pro účely protektorování. Jiný způsob zpracování není podporován.;

• není podporováno prosté drcení a/nebo třídění stavebního a demoličního odpadu na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování na polotovar nebo konečný výrobek. Za polotovar/konečný výrobek jsou považovány například: betonová směs, asfaltová směs, maltová směs, sádrokarton, foukaná izolace, betonové panely, cihly;

• nejsou podporovány recyklační frézy pro recyklaci vozovek;

• není podporována výroba energie mimo vlastní spotřebu, ani výroba tuhého alternativního paliva; • není podporováno repase či renovace výrobků s výjimkou protektorování pneumatik;

• není podporováno zpracování odpadu probíhající v zařízení provozovaném na základě povolení provozu vydaného krajským úřadem ve smyslu § 21 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, s výjimkou zpracování odpadu skupin 16 a 17 Katalogu odpadů;

• v případě pořízení zařízení na výrobu polotovaru/konečného výrobku (betonárna, obalovna, …..) musí být na podpořeném zařízení vždy zpracovávány recyklované suroviny, a to po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let).

KDY lze žádat?

• vyhlášení výzvy: 20.7.2022.

• příjem žádostí: 27.7.2022

• datum ukončení příjmu žádostí: 30.9.2022

KOLIK lze získat? 40 % bez ohledu na velikost podniku. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální výše dotace je 25 mil Kč.