Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu v aktivitě Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro malé a střední podniky (MSP), ale i velké podniky, je připraveno celkem 10 miliard korun. Žádosti o podporu lze podávat od 1. září 2022 a na projekt je možné získat dotaci až ve výši 200 milionů korun. Vyhlášena zároveň byla i výzva z OP TAK, která podpoří větrné elektrárny.

Žadatelem ve výzvě Úspory energie může být malý a střední podnik nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem anebo státní organizace. Míra podpory podle typu podniku a regionu NUTS se pohybuje od 35 % do 65 %. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 milionu korun a maximálně do výše 200 milionů korun. Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení bude poskytována v režimu de minimis. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení může činit 80 tisíc korun.

Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu s příjmem žádostí o podporu od 1. září 2022 do 30. listopadu 2023. Zájemci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací projektu.

Spolu s výzvou Úspory energie byla 15. srpna 2022 vyhlášena výzva Obnovitelné zdroje energie, specificky zaměřená na větrné elektrárny. Alokace v této výzvě je 500 milionů korun. Žadatelem může být malý a střední podnik nebo velký podnik a na projekt může získat dotaci až ve výši 15 milionů EUR. Míra podpory je podle typu podniku a regionu NUTS v intervalu 50 % až 80 %. Jedná se rovněž o průběžnou výzvu, u které bude probíhat příjem žádostí od 8. září 2022 do 1. února 2024.

Obcím a veřejným subjektům po celé republice se otvírá jedinečná příležitost, jak snížit svoji závislost na dodávkách energie ze sítě a současně se připravit na rozvoj komunitní energetiky. Ode dneška mohou podat žádost o dotaci na výstavbu FV elektráren z Modernizačního fondu. V programu RES+ jsou pro ně ve dvou dotačních výzvách nachystány celkem 4 miliardy korun.
 

Dotace z výzvy RES+ č. 3/2022 jsou určeny na výstavbu fotovoltaických systémů s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na střechy a přístřešky veřejných nekomerčních budov v malých obcích do 3 000 obyvatel. Podporováno je také ukládání energie, související rekonstrukce střech a vnitřních rozvodů. Cílem je podpořit zařízení pro vlastní spotřebu s akumulací energie. Veřejná podpora pokryje až 75 % uznatelných nákladů.

Pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem jsou k dispozici dotace z výzvy RES+ č. 4/2022 na podporu komunální energetické infrastruktury. Podpora se týká opět pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky budov (tentokrát veřejných i komerčních), ale i veřejných pozemků. Z dotace je možné pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Pro obě výzvy bude navíc zřízen tzv. zásobník projektů, který pokryje případný zvýšený zájem ze strany municipalit. Příjem žádostí je otevřen od 17. srpna na internetové stránce zadosti.sfzp.cz a potrvá do 15. března příštího roku.

Na výstavbu nových FV elektráren zahájil v srpnu Státní fond životního prostředí ČR z Modernizačního fondu příjem žádostí ještě do dalších dvou dotačních výzev. Určeny jsou stávajícím nebo budoucím výrobcům elektřiny na menší (do 1 MWp) a velké fotovoltaické zdroje (nad 1 MWp). V tomto případě se jedná primárně o pozemní FVE, případně kombinaci se střešními systémy.

Dne 15.8. vyhlásilo MPO pro podnikatelské subjekty první výzvy OP TAK  2021-2027 (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a od září  bude možno podávat žádosti o dotaci v těchto programech podpory:

 

Úspory energie:

Stejně jako v minulých letech budou mít podnikatelé opět možnost řešit energeticky úsporná opatření ve svých firmách.

Zateplení pláště budovy, výměna oken a dveří, osvětlení, větrání, klimatizace, modernizace rozvodů, využívání OZE, výměna technologií a energetické řešení účinnosti výrobních a technologických procesů aj.

Příjem žádostí od 1.9. 2022 – 30.11. 2023

Podporované aktivity:

a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

• zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;

• zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);

• zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;

• prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).

b) Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET

na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;

c) Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;

d) Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;

e) Využití odpadní energie;

f) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);

g) Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;

h) Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

 

Inovace: 

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do praxe

Příjem žádostí od 1.9. 2022 – 30.11.2022

Hlavním cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace TRL 5 a vyšší.

Aktivity Výzvy mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „A Zvýšení inovační výkonnosti firem“, specifický cíl „A.1 Posílení inovační výkonnosti stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny“.

Podporované aktivity:

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)

b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

Projekt má přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL 5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí).

Projekt má přímou vazbu na aktivity VaV, tj. v projektech musí být využity výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci nebo výsledky VaV v podobě transferu technologie, který musí být smluvně doložen.

V případě ekonomicky propojených osob se považují aktivity VaV vzniklé ve společném VaV centru za vlastní VaV za předpokladu, že žadatelem o podporu bude doloženo, např. ve formě interní směrnice či smlouvy, že mají právo využívat výsledky VaV aktivit tohoto společného centra.

Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti apod.) či technologického postupu (např. patenty, licence apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou organizací pro účely průmyslové aplikace u žadatele. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, které jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (patenty, užitnými vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

 

 

Aplikace:

Realizace průmyslového výzkumu a vývoje

Příjem žádostí od 1.9.2022 – 30.11. 2022

Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

 

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny:

cílem výzvy je výstavba větrných elektráren

Příjem žádostí od 8.9. 2022 – 1.2. 2024

 

 

Proof of Concept:

Příjem žádostí od 1.9. 2022 – 30.11.2022

 

Cílem Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Cílem Výzvy je též posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na využití pokročilých technologií. Výzva si dále klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Podporovány budou následující dva typy aktivit:

a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.

b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.

Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh. Kromě výsledku experimentálního vývoje bude výstupem projektu také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Alokace pro výzvu Inovační vouchery-ochrana práv průmyslového vlastnictví je stanovena ve výši 50 mil. Kč.
Výzva je určena malým a středním podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostíPříjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 31. prosince 2023.