Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 8. 2022 v 10.00.

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace nebo úvěru. Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů, které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Žádosti lze podávat pouze elektronicky

Podmínky pro poskytnutí podpory:

- žadatel je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území,

- účelem podpory je revitalizace území se starou zátěží,

- příslušný orgán žadatele schválil investiční záměr pro revitalizaci,

- revitalizace bude zahájena až po podání žádosti,

- má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti,

- revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,

- do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací,

- v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány,

- úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.

Využití podpory (úvěru, dotace nebo kombinace):

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě nebo jiné změně podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě nebo jiné změně zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,

- k provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží,

- k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží,

- k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží,

- k vybudování, umístění nebo úpravě inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží,

- podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno.

Výše podpory (úvěru, dotace nebo kombinace)

- výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč 

Dle posledních informací MPO je již ve finálním procesu příprava prvních výzev nového programovacího období OP TAK  2021 – 27.

15.8. 2022 tak budou zveřejněny výzvy k podávání žádostí o dotace v Programu INOVACE, APLIKACE a ÚSPORY ENERGIE.

V průběhu měsíce září pak bude vyhlášena výzva OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – větrné elektrárny

2.výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace

Výstavba centrální čistírny odpadních vod (popř. decentralizované ČOV) a výstavba nebo dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Plánované vyhlášení 10.8.2022 do 28.2.2023

3.výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady a úpravny vody

Intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů. Výstavba nebo dostavba vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Plánované vyhlášení 10.8.2022 do 28.2.2023

4.výzva:

Kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy, PAYT, čistírenské kaly, materiálové využití odpadů. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

7. 9. 2022 - 31. 12. 2023

8.výzva: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Se zaměřením na gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Výzva je určena pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

9.výzva: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Se zaměřením na gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Výzva je určena pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

10.výzva: Veřejné budovy v pasivním standardu

Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, se rozjíždí. Právě totiž byly vyhlášeny dvě výzvy na rozvoj a revitalizaci knihoven. Připraveno je pro ně téměř 950 milionů korun.

Dotační podpora je rozdělena na dvě výzvy podle umístění projektu. Pro první výzvu Knihovny (méně rozvinuté regiony) je připraveno 528 milionů korun, pro druhou výzvu Knihovny (přechodové regiony) přes 410 milionů korun.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy. Hodnocení žádostí o dotaci tak bude probíhat průběžně podle podání do monitorovacího systému. Výzvy mají shodná pravidla a totožné zacílení podpory.