Dne 15.8. vyhlásilo MPO pro podnikatelské subjekty první výzvy OP TAK  2021-2027 (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a od září  bude možno podávat žádosti o dotaci v těchto programech podpory:

 

Úspory energie:

Stejně jako v minulých letech budou mít podnikatelé opět možnost řešit energeticky úsporná opatření ve svých firmách.

Zateplení pláště budovy, výměna oken a dveří, osvětlení, větrání, klimatizace, modernizace rozvodů, využívání OZE, výměna technologií a energetické řešení účinnosti výrobních a technologických procesů aj.

Příjem žádostí od 1.9. 2022 – 30.11. 2023

Podporované aktivity:

a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

• zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;

• zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);

• zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;

• prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).

b) Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET

na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;

c) Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;

d) Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;

e) Využití odpadní energie;

f) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);

g) Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;

h) Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

 

Inovace: 

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do praxe

Příjem žádostí od 1.9. 2022 – 30.11.2022

Hlavním cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace TRL 5 a vyšší.

Aktivity Výzvy mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „A Zvýšení inovační výkonnosti firem“, specifický cíl „A.1 Posílení inovační výkonnosti stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny“.

Podporované aktivity:

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)

b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

Projekt má přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL 5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí).

Projekt má přímou vazbu na aktivity VaV, tj. v projektech musí být využity výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci nebo výsledky VaV v podobě transferu technologie, který musí být smluvně doložen.

V případě ekonomicky propojených osob se považují aktivity VaV vzniklé ve společném VaV centru za vlastní VaV za předpokladu, že žadatelem o podporu bude doloženo, např. ve formě interní směrnice či smlouvy, že mají právo využívat výsledky VaV aktivit tohoto společného centra.

Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti apod.) či technologického postupu (např. patenty, licence apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou organizací pro účely průmyslové aplikace u žadatele. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, které jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (patenty, užitnými vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

 

 

Aplikace:

Realizace průmyslového výzkumu a vývoje

Příjem žádostí od 1.9.2022 – 30.11. 2022

Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

 

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny:

cílem výzvy je výstavba větrných elektráren

Příjem žádostí od 8.9. 2022 – 1.2. 2024

 

 

Proof of Concept:

Příjem žádostí od 1.9. 2022 – 30.11.2022

 

Cílem Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Cílem Výzvy je též posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na využití pokročilých technologií. Výzva si dále klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Podporovány budou následující dva typy aktivit:

a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.

b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.

Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh. Kromě výsledku experimentálního vývoje bude výstupem projektu také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.