S ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví byl prodloužen příjem žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022. Dodatečné nezbytné prostředky pro další podané žádosti budou realizovány v rámci finančních možností Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU.  Zároveň se tímto prodlužuje termín pro dodání podkladů k ROPD ze 180 na 270 dní .

Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje pro širokou veřejnost bezplatné energetické poradenství již 23 let. Síť energetických poraden EKIS poradí ohledně úspor energie v domácnostech, domech, firmách i veřejných budovách. 

Energetická konzultační a informační střediska jsou po celé republice, existuje i možnost online konzultace.

Energetičtí specialisté sdružení v síti EKIS jsou odborníci na energetiku, stavebnictví, projektanti, architekti a další profese. Za jejich odbornost ručí MPO, které EKIS dotuje prostřednictvím Programu EFEKT.

Poradny v síti EKIS jsou k dispozici po celé republice, vždy v pondělí a ve středu od 13 do 19 hodin. Konzultovat je možné také on-line. Novinkou v bezplatném energetickém poradenství jsou mobilní EKIS, tzv. M-EKIS. Ve spolupráci s místní samosprávou jsou experti připraveni předat informace o úsporách energie většímu počtu zájemců.

Seznam středisek EKIS a webová poradna jsou na webu  https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/strediska-EKIS. Tuto poradnu nabízí i naše dceřinná společnost SIGREEN s.r.o. přímo v Kolíně. 

EKIS nabízí i další služby v oblasti úspor energie, jako jsou například průkazy energetické náročnosti budov, energetické studie, audity, analýzy a jiné. Tyto služby lze využít na komerční bázi a zajistit si tak kompletní odborné služby.

 

zdroj: MPO

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 jsou připraveny více než tři miliardy korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách, podpoří také výstavbu energeticky úsporných veřejných budov, výměnu zdrojů vytápění a instalaci fotovoltaických a solárních systémů. 

Prostředky v celkové výši jedné miliardy korun rozdělí 8. výzva a 9. výzva na projekty zaměřené na snížení spotřeby energie gastro provozů a prádelen ve školách, sociálních zařízeních a zdravotnických institucích. Výše dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů.

Téměř miliarda a půl je připravena na efektivní výstavbu úsporných veřejných budov. Subjekty veřejného sektoru mohou žádat o dotaci z 10. výzvy ve výši 70 % způsobilých výdajů na výstavbu splňující parametry nulových budov nebo 50 % způsobilých výdajů na výstavbu pasivních budov. Stavebníci veřejných budov ve vysokém energetickém standardu, u kterých s ohledem na specifický typ provozování nelze dosáhnout parametrů pasivního domu (např. bazény, aquacentra, laboratoře atd.), mohou získat 40 % způsobilých výdajů.

Poslední ze čtveřice nových výzev (výzva č. 11) nabízí celkem 825 miliónů korun na vybudování a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách zahrnující například výměny zdrojů vytápění za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, instalace solárně – termických systémů a též na využití OZE k zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např. v oblasti vodohospodářství nebo pro kompostárny.

Příjem žádostí odstartuje 24. srpna letošního roku, žádat bude možné až do konce května 2023. Aktuálně vyhlašované výzvy jsou průběžné s jednokolovým hodnocením a jsou adresovány žadatelům z celé republiky s výjimkou hl. města Praha.

Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 navazují na úspěšné výzvy z let 2014–2021. V tomto období bylo podpořeno téměř dva tisíce projektů, zaměřených na energetické úspory ve veřejných budovách, částkou blížící se šesti miliardám korun.

 

Zdroj: OPŽP

10. výzva-veřejné budovy v pasivním standardu

 

Příjem žádostí od 24.8.2022 – 31.5.2023

Základním cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Opatření 1.1.5 – Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy

9.výzva-Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

Příjem žádostí od 24.8.2022 – 31.5.2023

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Příjemci podpory

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

 

Výzva č. 11-obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Příjem žádostí od : 24.8.2022 – 31.5.2023

Specifický cíl 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru