S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie na úrovni OP PIK, rozhodlo MPO  o prodloužení příjmu žádostí a to do 30. 6. 2021 (14:00 hod.).

Žádosti o podporu podané po 30. 4. 2021 (  tedy po původním termínu plánovaného ukončení výzvy )  mohou být po vyhodnocení automaticky zařazeny do zásobníku projektů a v takovém případě jim bude vydáno Rozhodnutí pouze v případě dostatečného množství volných finančních prostředků. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě, nebo jejích přílohách zůstávají v platnosti.

MPO zveřejnilo harmonogram posledních výzev v končícím programovacím období OPPIK .

Žádosti o dotace tak bude možno ještě podávat převážně na projekty zaměřené na výzkum, vývoj a Inovace.

 

Přehled výzev pro rok 2021:

Program Inovace : vyhlášení výzvy 28.5.2021 a příjem žádostí od 15.6. do 30.9.2021

Program Aplikace : vyhlášení výzvy 28.5.2021 a příjem žádostí od  15.6. do 31.7. 2021

Program Potenciál : vyhlášení výzvy 27.5.2021 a příjem žádostí od  14.6. do 26.8. 2021

Program ICT a sdílené služby /digitální podnik : vyhlášení výzvy 28.5. 2021 a příjem žádostí od 2.8. do 10.9.2021

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým lednovým usnesením schválilo Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje  vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat od 1.4. 2021 do 28.6. 2024

Vláda České republiky schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští příjemci čerpat v programovém období 2021-2027.  První výzvy v některých programech by mohly být vyhlášeny v posledním čtvrtletí tohoto roku a většina pak v prvním pololetí 2022. Česká republika bude mít v novém programovém období k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších evropských iniciativ.

Čeští žadatelé budou moci z programů zajišťujících politiku soudržnosti, kam spadají operační programy jako IROP, OP Doprava a další, čerpat přibližně 550 miliard korun, což je přibližně 21 miliard euro. Co se týče celkové částky, kterou bude moci Česko využít nepohoršili jsme si oproti předchozímu programovému období, kde byla výše alokace obdobná.    Nyní se čeká  na schválení potřebné evropské legislativy, které má bohužel velké zpoždění. Jednotlivé operační programy jsou ale na pracovní úrovni ve stádiu velké připravenosti a nejbližších týdnech budou zaslány k připomínkování do Evropské komise.