Ministerstvo Životního prostředí vyhlásilo nové výzvy pro města a obce na podporu jejich vodohospodářských projektů a projektů zaměřených na  nakládání s odpady.

26. výzva-vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Výzva se soustředí na nabídku podpory projektům, které se zabývají výstavbou/dostavbou vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i projekty výstavby, resp. dostavby vodovodu a také projekty výstavby nebo intenzifikace úpraven pitné vody.

Příjem žádostí do 20.10. 2022

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů

Opatření 1.4.5 – Intenzifikace úpraven pitné vody

21.výzva-Vodohospodářské projekty

Výzva cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Příjem žádostí do 20.10. 2022

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
Opatření 1.4.2 – Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
Opatření 1.4.3 – Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci

14.výzva-Třídění a dotřiďování odpadů

Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Příjem žádostí od 7.9.2022 – 30.12.2022

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.6 – Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů
Opatření 1.5.9 – Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů
Opatření 1.5.11 – Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

4.výzva-udržitelné nakládání s odpady

Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Příjem žádostí od 7.9.2022 – 31.12.2023

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů
Opatření 1.5.7 – Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod
Opatření 1.5.8 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

3.výzva-vodovodní přivaděče, vodovodní řády

Výzva je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

Příjem žádostí do 28.2.2023

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů

2.výzva-Čistírny odpadních vod a kanalizace

Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

Příjem žádostí do 28.2.2023

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací