Prodloužení příjmu žádostí o dotaci na instalaci FVE z Národního plánu obnovy.

Vzhledem k velkému zájmu MPO navýšilo o 1 mld. Kč alokaci programu a prodloužilo termín příjmu žádostí až do 31.srpna 2022, tak aby žadatelé měli dostatek času na přípravu žádostí.

Výzva  je určena pro podnikatele, kteří vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu a je otevřena  pro malé a střední  i velké podniky.

Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) je 35 % a na akumulaci 50 % (v případě Prahy 45 %) z celkových způsobilých výdajů projektu.

Úspora vody v průmyslu se v souladu se strategickými dokumenty EU zaměřuje i na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů

oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod

nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.

Úspory vody v průmyslu – I. Výzva

Příjem žádostí :  od 12.5. 2022 do 30.9. 2022

Podporovanými aktivitami jsou:
a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Podporovanými aktivitami nejsou:
a) V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.
b) Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku
c) Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku
d) Změna zdrojů vody nebo jejich kapacity

  • Forma a výše podpory :

Podpora je poskytována formou dotace až do výše 40%  způsobilých výdajů a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 

Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil Kč

Specifické podmínky:
a) V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních vodním auditem neprokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.
b) V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení musí být respektováno:
- roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení
- zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána.

Způsobilé výdaje:


-Stroje a zařízení -Technologie, stroje a zařízení včetně hardwaru a softwaru. Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a
lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny.
-Inženýrské sítě
-Inženýrská činnost
-Stavby (nezbytně nutné pro realizaci opatření)

 

Žadateli mohou být  malé, střední i velké podniky na území celé České republiky

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR  pokračují v čerpání prostředků z více než 150 miliardového Modernizačního fondu,

významného zdroje pro přechod ČR z drahých fosilních paliv na čisté bezemisní zdroje energie. Umožní to financovat další nové oblasti jako výstavbu fotovoltaických elektráren v menších obcích a nastartovat tak rozvoj komunitní energetiky nebo modernizovat veřejné osvětlení. Nové výzvy se rozeběhnou na přelomu května a června.

Ještě letos bude  vypsáno minimálně deset nových výzev v Modernizačním fondu. K nim patří především nové dotace na výstavbu FV elektráren v menších obcích do tří tisíc obyvatel. Obce se díky projektům posunou k větší energetické soběstačnosti a budou moci nastartovat komunitní energetiku. Zelenou dostaly například i investice zaměřené na modernizaci veřejného osvětlení.

Nové výzvy začne Státní fond životního prostředí ČR vypisovat už na přelomu května a června.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK 2021-27  se otevře žadatelům od dubna tohoto roku.

Dle aktuálně zveřejněného harmonogramu bude možno v letošním roce požádat zatím v těchto dotačních programech.

Inovační vouchery - Patent : datum vyhlášení duben 2022

Ochrana práv průmyslového vlastnictví

Proof of Concept : datum vyhlášení duben 2022

Cílem výzvy  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi

Aplikace : datum vyhlášení květen 2022

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Úspory energie : datum vyhlášení květen 2022

Energeticky úsporná opatření ve firmách – zateplování podnikatelských objektů, osvětlení, vytápění aj.

Inovace : datum vyhlášení červen 2022

inovace výrobků či procesů ve spolupráci s výzkumným sektorem

Smart Grids : datum vyhlášení červenec 2022

Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny : datum vyhlášení červenec 2022

O dalších podmínkách budeme informovat po zveřejnění textů jednotlivých výzev uvedených programů.