Od 1.1. 2022 mohou města a obce podávat žádosti o dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení.

Žadatel : Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

Záměr :

- Rekonstrukce VO Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

  Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:

a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel

b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel

 

- Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready) Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt bude stanoven na 50 bodů.

 Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

 

Dotace formou ex ante ( předem)

 

Uznatelné náklady :

 • DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready) • Nástavce, výložníky • Prvky „smart city“ • Prvky „smart lighting“ • Revize elektro • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje • Stožáry vč. základů • Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201) • Svorkovnice • TDI • Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny) • Výdaje na seřízení řídících prvků
 • Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu.

Povinné přílohy k žádosti :

 • ENERGETICKÝ POSUDEK, PŘÍPADNĚ ENERGETICKÝ AUDIT (VÝPOČET ÚSPORY A CHROMATIČNOSTI)
 • PŘEDMĚTNÁ ČÁST PASPORTU
 • ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ DO TŘÍD OSVĚTLENOSTI
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČ. VÝPOČTŮ OSVĚTLENÍ A RUŠIVÉHO SVĚTLA
 • ROZPOČET A TERMÍN DOKONČENÍ
 • POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A REALIZACE OPATŘENÍ (JAKO SOUČÁST ENERGETICKÉHO POSUDKU)
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYHODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ VŮČI STÁTNÍMU ROZPOČTU
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VZTAHU KE ZHODNOCOVANÉMU MAJETKU
 • PLNÁ MOC, POKUD BUDE ŽADATEL ZASTUPOVÁN ZMOCNĚNCEM.
 •  

Po oznámení o doporučení žádosti k financování se doloží posouzení a vyhodnocení nabídek zhotovitele.

 

Kritéria přijatelnosti žádosti o dotaci :

 

Úspora primární elektrické energie minimálně 30 %  

Porovnává se spotřeba původní osvětlovací soustavy a nové soustavy, která ji nahradí (včetně nově doplněných světelných bodů).

Náhradní teplota chromatičnosti Tc musí být menší nebo rovna 2700 K.

Dokládá se katalogovým listem svítidla. Po realizaci se provádí měření Tc dle platné metodiky. Připouští se tolerance dle platné legislativy (tolerance výroby, nejistota měření). Požadavek se netýká svítidel pro osvětlení přechodů pro chodce. Tato svítidla jsou ale součástí dotace. Parametry osvětlení řešených úseků komunikací musí splnit požadavky norem ČSN EN 13201.

Jedná se především o parametry osvětlenosti, jasu, rovnoměrnosti, GR apod. Normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %.

Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky platné legislativy.

Je nutné dodržet požadavky normy ČSN EN 12464-2. Bude dokládáno výpočtem v předepsaném počtu referenčních úseků. Výběr referenčních úseků bude vycházet z počtu renovovaných světelných bodů a počtu tříd komunikací. Světelný tok použitých svítidel směřující do horního poloprostoru se rovná nule.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace v programu :

Podpora rozvoje regionů na rok 2022 / podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova .

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Podávání žádostí o dotaci je možné v těchto dotačních titulech:

 

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podávání žádostí je do 17.12.2021

-Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 30. září 2022
-Nejzazší termín zahájení realizace akce 30. září 2022
-Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

.

Ke všem dotačním titulům musí mít obec zpracovaný, schválený a platný k datu podání žádosti STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT. 

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Dále byla vyhlášena výzva z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Zaměření :

DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Žádosti budou přijímány do 28. ledna 2022.

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 nyní schválila vláda. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Program se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozvoj podnikání a digitální infrastruktury i posun k nízkouhlíkovému hospodářství či efektivnější nakládání se zdroji a představuje klíčový předpoklad pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na podporu českých podniků v programovém období 2021–2027, a navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizovaný v programovém období 2014-2020.

Cílem OP TAK je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých, zejména malých a středních podniků, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související větší podpora vzniku a rozvoje nových inovativních firem. Program zároveň přispěje k rozvoji klíčových dovedností a podporou dílčích opatření v jednotlivých oblastech zajistí s dalšími nástroji podpory přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Podpora bude zacílena na celou ČR vyjma projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Program je strukturován celkem do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji.

OP TAK bude v následujících týdnech předložen Evropské komisi k formálnímu vyjednávání. Termín zahájení oficiálního vyjednávání a následného schválení OP TAK však bude záležet zejména na termínu předložení a schválení Dohody o partnerství, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a která musí operačním programům předcházet. První výzvy tak lze očekávat v prvním kvartálu příštího roku.

Český Národní plán obnovy (NPO) byl definitivně schválen Radou ministrů financí EU (ECOFIN) a Radou EU. Česká republika tak může podepsat dohodu o financování s Evropskou komisí a začít financovat první projekty.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak připravuje již první výzvy k předložení projektů na říjen. Podpory budou v  oblasti digitalizace, cirkulární ekonomiky, čisté mobility či fotovoltaiky.

Nyní tedy přichází na řadu finalizace výzev, která vychází nejen z potřeb a možností České republiky, ale i ze zkušenosti se stávajícími podporami a diskuze s partnery ve veřejném i podnikatelském sektoru.

Projekty musí být zrealizovány nejpozději do dubna 2026,proto se při tvorbě metodik a přípravě výzev klade důraz na zjednodušení všech administrativních procesů.  S ohledem na prioritu Evropské unie podporovat především malé a střední podniky, může u některých komponent dojít k vyhlášení podpor nejdříve výlučně pro tyto kategorie podniků. U některých opatření však budou žadatelé i velké podniky např. Fotovoltaiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má v NPO na starosti podporu zejména pro podnikatelský sektor a jako vlastník komponent připravuje aktuálně výzvy v oblasti digitální infrastruktury, digitálního podniku, čisté mobility, cirkulární ekonomiky, recyklace, průmyslové vody, fotovoltaiky a dalších. V řešení je především nastavení podmínek dle požadavků Evropské komise a celkové zjednodušení administrace.

Díky důrazu na zjednodušení a rychlost čerpání prostředků odpadne například u podpory fotovoltaických elektráren (včetně akumulace) na podnikatelských budovách povinnost výběrového řízení. Podnikatel bude jednoduše vycházet z jednotkových nákladů dle instalovaného výkonu. Bližší parametry výzev budou zveřejněny po jejich projednání Řídícím výborem NPO dne 11. října.

Národní plán obnovy je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky penězům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost. NPO počítá s finančními prostředky ve výši 191,4 mld. Kč bez DPH (z toho přibližně 180 mld. z EU a zbylá část z národního financování). Půjdou do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.