Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Příjem žádostí: 17.8.2022 - 15.3.2023 (do 12:00)

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 2. Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 3. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat: obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel

Výše příspěvku: Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků: 1,5 miliardy Kč

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

 

Příjem žádostí od 24. 8. 2022 (9:00) do 31. 5.2023 (20:00)

Oprávnění žadatelé

• obce

• městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy

• dobrovolné svazky obcí

• kraje • veřejnoprávní instituce

• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC

• organizační složky státu 3

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

 

Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Popis podporovaných aktivit 1.2.1 

- Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:

- tepelné čerpadlo

- kotel na biomasu,

- zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

• Instalace solárně – termických systémů.

• Instalace fotovoltaických systémů.

• Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

• Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 

Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

Popis podporovaných aktivit 1.2.2

Instalace:

- tepelného čerpadla,

- kotle na biomasu, 

- zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,

- solárně termických systémů,

- fotovoltaických systémů.

K zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.

- vodohospodářské infrastruktury,

- kompostáren.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

• státní podniky

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výzvy k podávání žádostí o dotace, které ministerstvo plánuje vyhlásit v 1. čtvrtletí roku 2023:

 • Podpora odstraňování bariér v budovách
 • Podpora obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2022
 • Podpora územně plánovacích činností
 • Podpora architektonických a urbanistických soutěží
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova
 • Podpora bydlení

 Výzvy k podávání žádostí o dotace, které ministerstvo plánuje vyhlásit ve 4. čtvrtletí roku 2023:

 • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Přesné podmínky podpory budou součástí jednotlivé výzvy k podávání žádostí o dotace. 

Stále běží výzva z programu RES+ výzva 1/2022 fotovoltaické elektrárny do 1MWp

Na co můžete získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat: Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku: max. 50 % z celkových výdajů projektu

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3.  2023 do 12:00 hod.