O OP TAK  MPO 15. 8. 2022 vyhlásilo I. výzvu Proof of Concept v rámci implementace OP TAK 2021–2027.

Alokace pro I. výzvu Proof of Concept je stanovena ve výši 200 milionů korun. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

V rámci výzvy mohou firmy získat podporu na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Cílem výzvy je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem.

Podporované aktivity:

4.1 a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch. Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat aktivity, které poskytnou důkazy o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má doložený komerční potenciál.

4.1 b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu (dále jen „žadatel“) v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh. Kromě výsledku experimentálního vývoje bude výstupem projektu také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Alokace výzvy: 200 mil. Kč

Výše podpory:

aktivita 4.1 a) 500 tis. Kč - 5 mil. Kč

aktivita 4.1 b) 500 tis. Kč - 20 mil. Kč

Míra podpory:

aktivita 4.1 a) 70 % - malý podnik, 60 % - střední podnik.

Cílová skupina:  malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje:

aktivita 4.1 a) náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti.

aktivita 4.1 b)

• náklady zcela spadající do kategorie experimentálního vývoje,

• náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky,

• náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv,

• náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Klíčová specifika a omezení: Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2025. Nutnost doložení plánovaného/realizovaného transferu technologií nebo spolupráce s výzkumnými organizacemi

 

Citace: MPO

Snižování teploty v domácnostech je tedy jedním z nejlepších způsobů, jak spotřebu plynu snížit. Každý stupeň dolů znamená snížení spotřeby energií zhruba o 5 procent. V létě samozřejmě snižovat teplotu není možné, lze však přijmout opatření, která v domácnosti s úsporami energií v zimě pomohou.

Pokud protahují okna či dveře, lze použít například silikonové těsnění. Omezí se tak nepříjemné profukování, tepelné ztráty a tím se sníží spotřeba energie na vytápění. Radiátory a další zdroje tepla by neměly být blokovány nábytkem nebo zakryty záclonami. Vyšší účinnost radiátorů a dalších zdrojů tepla lze zajistit reflexními fóliemi nalepenými za radiátory, které teplo odráží zpět do obytného prostoru. Úsporu energií zajistí i úsporná sprchová hlavice a úsporná páková baterie.

Pro rady ohledně úspor energií se mohou lidé obracet na energetická konzultační střediska EKIS. Experti v oblasti energetiky zdarma poradí, jak ušetřit. Rady poskytnou i online, podrobnosti jsou na https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis. Takovou poradnu múžete využít i přímo u nás v Kolíně po objednání konzultace. 

Zdroj: MPO

Klíčové dokumenty Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027 schválil na svém zasedání Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se proto může spustit už 15. srpna. Do konce letošního roku jich Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit dvacet osm, a to ze všech šesti cílů programu pokrývajících energetické úspory, OZE, klima, voda, odpady a přírodu.

Pro žadatele je v rámci OPŽP 2021-2027 připraveno z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) celkem 61 miliard korun.

Více nesoutěžních výzev, jednodušší administrace a nový web.

Většina chystaných výzev bude průběžná. Znamená to, že příjemcům podpory, jejichž projekty splní dané podmínky, bude poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost, a to až do přidělení celé alokace v rámci konkrétní výzvy. Dotace tak bude po splnění podmínek de facto nároková. Ve vybraných oblastech budou moci navíc příjemci podpory využít paušální sazby na financování nákladů svých projektů a také do jednoho projektu (v rámci jedné žádosti) zahrnout opatření z různých specifických cílů.

Se startem nového programového období se Operační program Životní prostředí dočkal i svého nového webu. Na adrese www.opzp.cz najdou zájemci o podporu kompletní přehled plánovaných výzev do konce tohoto roku, stejně tak jsou jim zde k dispozici všechny potřebné dokumenty týkající se programu a jeho jednotlivých specifických cílů. Na webu nechybí ani galerie inspirativních projektů realizovaných v průběhu předchozího programového období OPŽP.

Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 8. 2022 v 10.00.

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace nebo úvěru. Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů, které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Žádosti lze podávat pouze elektronicky

Podmínky pro poskytnutí podpory:

- žadatel je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území,

- účelem podpory je revitalizace území se starou zátěží,

- příslušný orgán žadatele schválil investiční záměr pro revitalizaci,

- revitalizace bude zahájena až po podání žádosti,

- má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti,

- revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,

- do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací,

- v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány,

- úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.

Využití podpory (úvěru, dotace nebo kombinace):

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě nebo jiné změně podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,

- k odstranění, částečnému odstranění, opravě nebo jiné změně zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,

- k provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží,

- k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží,

- k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží,

- k vybudování, umístění nebo úpravě inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží,

- podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno.

Výše podpory (úvěru, dotace nebo kombinace)

- výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč