MPO zveřejnilo 15.8. 2021 text výzvy s termínem příjmu žádostí od 15.9.2021 do 15.11. 2021

Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora digitální transformace firmy
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodniková konektivita
 • kybernetická bezpečnost
 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč
 • míra podpory je definována velikostí podniku a regionem realizace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek

pořízení a implementace HW, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady

 • dlouhodobý nehmotný majetek

pořízení a implementace SW, práv duševního vlastnictví a jiné související náklady

 • ostatní výdaje neinvestiční (de minimis)

ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, SaaS, poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů

Specifika a omezení:

 • Výzva V je první výzvou programu ICT a sdílené služby, která je zaměřena na podporu přímých investic do digitalizace a souvisejících služeb
 • Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky 3D tiskárny)
 • Výdaje na nákup základního SW nesmí překročit 10 % celkových způsobilých výdajů
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Kdo může žádat : pouze malé a střední podniky