Otevřená výzva

Cílem je podpora na nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6 nebo bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík pro zajištění dopravní obslužnosti kraje jako veřejné služby v přepravě cestujících.

Zpřístupnění žádosti o podporu: 23.1.2020 
Zahájení příjmu žádostí: 30.1.2020
Ukončení příjmu žádostí: 27.2.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 16. ledna 2020 vyhlásilo ve specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy výzvu č. 93 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II“ s alokací 840 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Podpora může být poskytnuta na nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6 nebo bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík pro zajištění dopravní obslužnosti kraje jako veřejné služby v přepravě cestujících. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s krajem. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč. Podpořeny mohou být pouze projekty pro regionální autobusovou dopravu na území tzv. uhelných regionů - Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Název výzvy

Datum vyhlášení výzvy

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

31.10.2019

31.05.2020

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

24.10.2019

30.04.2020

Výzva č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

17.07.2019

31.07.2020

Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

21.01.2019

30.06.2020

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

  17.08.2019

31. 1. 2020

Výzva č. 02_17_045 - Individuální projekty technické pomoci

18. 10. 2017

30. 12. 2022

Harmonogram výzev OPD

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
01 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
04 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
05 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
44 Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC 13. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
47 Výzva č. 47 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie - SŽDC 14. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
53 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Praha 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
54 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Plzeň 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
55 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Brno 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
56 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Olomouc 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
57 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ostravská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
58 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ústecko-chomutovská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
59 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Hradecko-pardubická aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
60 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Zlín 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
61 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Jihlava 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
62 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - České Budějovice 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
63 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Liberecká aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
70 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 31. 10. 2019 14. 11. 2019 27. 2. 2020
74 Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy 27. 9. 2019 11. 10. 2019 10. 1. 2020
75 Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS jednotkami 31. 10. 2019 7. 11. 2019 29. 1. 2020
79 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Mariánské Lázně 28. 8. 2019 11. 9. 2019 31. 3. 2020

Vyhlášení výzvyZahájení příjmuUkončení příjmuProgram podporyZaměření programu podpory
13. 12. 2019 13. 1. 2020 
13:00:00
31. 8. 2020 
15:00:00
Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

2. 12. 2019 6. 1. 2020 
08:00:00
28. 5. 2020 
15:00:00
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020
 08:00:00
28. 5. 2020 
15:00:00
Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020
 08:00:00
28. 5. 2020 
15:00:00
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 8. 1. 2020 
13:00:00
14. 12. 2020 
13:00:00
Úspory energie v SZT – Výzva IV

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

26. 11. 2019 29. 11. 2019 
08:00:00
20. 3. 2020
 15:59:59
Proof of Concept – Výzva III

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

27. 9. 2019 15. 10. 2019 
08:00:00
15. 1. 2020 
23:59:59
Inovace – Výzva VII (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

27. 9. 2019 16. 10. 2019 
10:00:00
15. 1. 2020
 23:59:59
Aplikace – Výzva VII

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

31. 7. 2019 1. 10. 2019
 13:00:00
31. 3. 2020 
23:59:59
Smart grids I – Výzva V

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

26. 7. 2019 2. 9. 2019 
14:00:00
31. 3. 2020 
23:59:59
Obnovitelné zdroje energie – Výzva V

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

16. 7. 2019 16. 9. 2019 
10:00:00
31. 3. 2020
 10:00:00
Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

16. 7. 2019 16. 10. 2019 
10:00:00
16. 3. 2020 
10:00:00
Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

16. 7. 2019 16. 9. 2019 
14:00:00
30. 4. 2020 
23:59:59
Úspory energie – Výzva V

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

17. 12. 2018 2. 1. 2019 
09:00:00
30. 6. 2020 
23:59:59
Inovační vouchery – Výzva IV

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

29. 6. 2018 16. 7. 2018 
16:00:00
15. 1. 2020 
23:59:59
Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru