Operační program Životní prostředí

výzva č.146: Specifický cíl 5.1 – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Příjem žádostí :  od 2.3.2020   do 2.3.2021

 

Podpora projektů na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, a to:

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (včetně projektů využívajících EPC)

·         zateplení obvodového pláště budovy,

·         výměna a renovace (repase) otvorových výplní,

·         realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění apod.),

·         realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,

·         realizace systémů využívajících odpadní teplo,

·         výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle

       na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou  výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

·         instalace fotovoltaického systému

·         instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

·  Výše dotace pro běžné objekty: 35 – 50 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na dosažených úsporách.

 Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

Oprávnění žadatelé:

Kraje,  obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy,  příspěvkové organizace,  vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby,  nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),  církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem

Podklady pro podání žádosti jsou mimo jiné:

·         Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu,

·         Kumulativní rozpočet projektu

·         Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,

·         Energetický štítek obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 (2011) (pouze u realizací zateplení a rekonstrukce zdrojů vytápění) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku,

·         Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti.