Agentura pro podnikání a inovace (API) v červenci 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu 321 žádostí o platbu  v souhrnné výši dotace 840,45 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu bylo v programech Prioritní osy 1 (407 milionů korun). Následovaly žádosti o platbu předložen v programech Prioritní osy 3 (303 milionů korun). Tradičními lídry jsou v nich programy Aplikace a Úspory energie. Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (109 resp. 23 milionů Kč).

Celkové čerpání v OP PIK přesáhlo jednu miliardu korun. Na účty podnikatelů v červnu odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 1 069 035 851 Kč na základě 311 žádostí o platbu

 

Příjemci dotací  v červenci předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 628 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v červenci vydalo v rámci OP PIK 320 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,438 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), navyšuje finance určené na výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“ o další 1 mld. Kč na 5,5 mld. Kč. MMR tak reaguje na enormní zájem žadatelů. Datum a čas ukončení příjmu žádostí zůstává stejné, a to 29. 11. 2020 do 14 hodin.

Zájem žadatelů je velmi vysoký. Týdně se jedná o podané žádosti v průměru za 50 milionů korun. Výzva již byla navýšena  o 1 miliardu před měsícem a nyní se navyšuje znovu, tentokrát už ale pravděpodobně naposledy. Proto doporučujeme všem zájemcům, aby s žádostí neotáleli. Zároveň je možné dotaci zkombinovat s bezúročnou půjčkou programu Zateplování, který pro IROP administruje Státní fond podpory investic“.
 
Zatepleno již bylo 43 tisíc domácností a díky optimalizaci finančních prostředků bude moci být zatepleno dalších cca 10 tisíc domácností. Celková částka určená na zateplování bytových domů v IROP činí cca 9,4 mld. Kč, přičemž schváleny již byly projekty za 4,3 mld. Kč.

30. června byl ukončen příjem žádostí o dotace ve Výzvě V ÚSPORY ENERGIE, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

„Ve výzvě firmy vyčerpaly požadovanými dotacemi téměř šest miliard korun – tedy téměř celou plánovanou alokaci výzvy. API zpracovalo celkem přes tisíc projektů s průměrnou výší dotace pět milionů korun na jeden projekt,“ 

Firmy na projekty, které povedou k úsporám energie vynaložily celkem přes 14 miliard korun způsobilých výdajů. Podporu mohly využít například na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla nebo stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), instalaci akumulace elektrické energie a řadu dalších opatření.

Text : 10. 6. 2020 Řídicí orgán IROP informuje, že pro velký zájem ze strany žadatelů byla navýšena alokace 78. výzvy o 1 mld. Kč na 4,5 mld. Kč.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí se nemění  ( do 29. 11. 2020 ) a je tak stále možno podávat žádosti o dotace.