Agentura pro podnikání a inovace (API) v dubnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu celkem 429 žádostí o platbu (ŽoP) v souhrnné výši dotace 1,17 miliardy korun v dotačních programech OP PIK. V porovnání s rekordní částkou odeslanou k proplacení v březnu (391 žádostí o platbu v celkové výši dotace 1,41 miliardy korun) tak došlo k mírnému nárůstu celkového počtu zpracovaných žádostí o platbu, i když jimi požadovaná dotace byla o něco nižší než v předešlém měsíci.

Nejvíce ŽoP jsme zpracovali v programech Prioritní osy 1 zaměřené na výzkum, vývoj a inovace – celkový objem požadované dotace předaný na MPO zde dosáhl 640 milionů korun. V Prioritní ose 3 to pak bylo 302 milionů korun. Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (171 resp. 51 milionů Kč).

Celkové čerpání v OP PIK bylo opět vysoké. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu, řídicího orgánu OP PIK, činí za duben stejně jako v březnu 1,38 miliardy korun, a to v 411 žádostech o platbu.

V dubnu bylo vydáno 233 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v celkové požadované výši dotace 977 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pokračuje v přípravě operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro období 2021 – 2027. Do příprav jsou zapojeni relevantní sociální a hospodářští partneři a další aktéři. Nyní dává MPO možnost i široké veřejnosti zapojit se do připomínkování návrhu programového dokumentu prostřednictvím veřejné konzultace.

Vážení žadatelé, rádi bychom Vás informovali o rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, řídícího orgánu OP PIK, které bylo přijato v návaznosti na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a s tím související problematické zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran. MPO proto rozhodlo o prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev na nové termíny:

Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020,

Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020,

Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020,

Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020,

OZE – Výzva V –  do 30. 6. 2020,

Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020.

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu V COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 50 mil. Kč. Cílem výzvy COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.