Příjem žádostí od 14.9.2020 do 15.12.2020

Cílem výzvy je je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí

dotace : min. 2 mil Kč    -    max. 50 až 100 mil Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
  • náklady na smluvní výzkum
  • náklady na poradenské služby VaV
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky