Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva byla pro žadatele právě otevřena.

Podporu na dílčí opravy malých vodních nádrží (MVN) lze získat na realizaci jedné nebo více z těchto činností: odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv atp.), výsadby doprovodných břehových porostů. Předpokladem k získání dotace je, že dílčí rekonstrukce MVN povede (postačí) k dlouhodobému udržení existence biotopu a k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině. Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální výše podpory je 2,5 milionu korun na 80 % uznatelných nákladů (tj. pro maximální výši podpory je nutné, aby uznatelné náklady byly minimálně ve výši 3,125 milionu korun). Žadatelem ani majitelem MVN nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu. MVN také nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.