Kompletní zpracování projektu Nová zelená úsporám včetně administrace. NABÍZÍME KOMPLETNÍ VYŘÍZENÍ VČETNĚ PŘÍPRAVY A PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Program Nová zelená úsporám umožňuje vlastníkům rodinných a bytových domů (bytové domy v Praze) získat statisíce korun na zateplení budovy, výměnu oken, výměnu zdroje vytápění atp.

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – AKTUÁLNÍ VÝZVY 2018-2019

Tento článek shrnuje aktuální výzvu a oblasti NZÚ – rodinné domy v celé ČR

 

RODINNÉ DOMY - TŘETÍ VÝZVA

 

PROGRAM JE OTEVŘEN

Kontinuální výzva v této oblasti je vyhlášena a bude otevřena až do roku 2021. Se zpracováním projektu a podáním žádosti ale nečekejte. Je lepší mít dotaci zarezervovanou.

ZATEPLILI JSTE, ZATEPLUJETE NEBO BUDE ZATEPLOVAT RODINNÝ DŮM? IDEÁLNÍ MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor = projekt, který Vám zpracujeme. Získáme dotaci i na naše služby, obvykle více než 50 %.
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínicí techniku.

Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací.

Dotaci získáte i při provedení prací svépomocí. (Platí pro renovace od 1. září 2018.

Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.
Relativně přesně určíme výši dotace již v předběžném posudku, který je levný a nezávazný. Neváhejte nás kontaktovat na 724 802 823 nebo sigreen@sigreen.cz. Nebo se můžete zastavit v sídle naší společnosti na konzultaci zdarma.
 
 
 

PROGRAM JE ROZDĚLEN NA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
 • nejvýhodnější a nejpopulárnější oblast NZÚ
 • dotace dle našich zkušeností v průměru 200 000 - 500 000 Kč, záleží na komplexnosti stavebních úprav a velikosti RD
 • dotace na náš projekt a dozor NZÚ až 25 000 Kč
Tabulka měrných dotací na m2:

 
Typ konstrukceA.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 500600800
Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody) 2 1002 7503 800
Podlahy na terénu 7009001 200

Podoblasti A.0 – A.3 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

 
 

Co dalšího spolu se zateplením podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru částkou 25 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínicí techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností - pomezí pasivního standardu minimum
 • nutnost instalace rekuperace a splnění dalších kriterií
 • výše dotace dle dosažených parametrů 150 000 Kč, 300 000 Kč nebo 450 000 Kč na dům
 • dotace na projekt a Blower Door Test 35 000 Kč
 

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • podporována výměna původních hlavních zdrojů teplana vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje - pokud se jedná o centrální kotel s teplovodním rozvodem, musí být v případě fyzických osob využita kotlíková dotace.
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem
 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
 

Podporované typy zdrojů energie

Typ zdroje Výše podpory [Kč/dům]

v kombinaci se zateplením

Výše podpory [Kč/dům]

bez zateplení

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000
Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000
Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000
Plynový kondenzační kotel 35 000 25 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000
 
 • instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 
 

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021

 

 

CO K ZÍSKÁNÍ DOTACE POTŘEBUJI?

-          Rodinný dům

-          Záměr realizace opatření

-          Firmu, která Vám zhotoví projekt, případně vyřídí komunikaci s úřady – SIGREEN s.r.o.

o   Projekt obsahuje energetické posouzení opatření na budově, projektovou dokumentaci a povinné přílohy v závislosti na oblasti podpory.

 

-          Firmu, která Vám opatření zhotoví – dle Vašich přání doporučíme firmu, se kterou byli spokojeni naši klienti.

 

DOSTANU DOTACI NA PROJEKT?

Ovšem. V oblasti A je to až 25 000 Kč, v oblasti B 35 000 Kč a v oblasti C je to 5 000 Kč.

 

DALŠÍ KATEGORIE

V NZÚ pro rodinné domy není podporována jen rekonstrukce a zateplení stávajících objektů. V kategorii B je podporována výstavba domů v pasivním standardu a v oblasti C se jedná o opatření na fotovoltaiku, solární panely, tepelná čerpadla a další zdroje vytápění a v neposlední řadě také rekuperaci.

Více viz http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/podminky-oblasti-podpory-a-3-vyzva/.

 

 

 

B.                BYTOVÉ DOMY V PRAZE

V roce 2016-2021 je otevřena také výzva pro bytové domy v Praze. Oblasti podpory jsou obdobné jako pro rodinné domy.

Oproti roku 2015 došlo k navýšení jednotkové dotace na podporovaná opatření a zavedení dotace na projekt. Program je tedy mnohem výhodnější a také v porovnání s Integrovaným regionálním programem, který je otevřen z evropských zdrojů pro bytové domy mimo Prahu.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • solární termické systémy,
 • fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání s rekuperací tepla.

Výše dotace – zateplení

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší podporu získáte.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, jsou předepsané výsledné úspory energie na základě příslušného výpočtu odborníka.
 • Dotace může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Výše dotace je stanovena následovně:

Typ konstrukce A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 430 510
Střechy 380 450
Výplně otvorů 1 250 1 500
Podlahy na terénu 500 600
Stropy a ostatní konstrukce 200 240

Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

Podoblast podpory A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1 nebo A.2.
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2.
 

C.                ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

 

Výzva pro administrativní budovy v Nové zelené úsporám je určena pro objekty, na které nelze zažádat v operačních programech.

Dotace bude znovu na zateplení, výměnu oken a výměnu zdroje energie.

Po vyhlášení výzvy Vás budeme informovat v sekci NOVINKY.

 

Zpracujeme pro Vás kompletní žádost, kterou budeme administrovat až do získání dotace.

 

 

Zdroj obrázků: Selected by freepik