O OP TAK  MPO 15. 8. 2022 vyhlásilo I. výzvu Proof of Concept v rámci implementace OP TAK 2021–2027.

Alokace pro I. výzvu Proof of Concept je stanovena ve výši 200 milionů korun. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

V rámci výzvy mohou firmy získat podporu na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Cílem výzvy je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem.

Podporované aktivity:

4.1 a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch. Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat aktivity, které poskytnou důkazy o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má doložený komerční potenciál.

4.1 b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu (dále jen „žadatel“) v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh. Kromě výsledku experimentálního vývoje bude výstupem projektu také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Alokace výzvy: 200 mil. Kč

Výše podpory:

aktivita 4.1 a) 500 tis. Kč - 5 mil. Kč

aktivita 4.1 b) 500 tis. Kč - 20 mil. Kč

Míra podpory:

aktivita 4.1 a) 70 % - malý podnik, 60 % - střední podnik.

Cílová skupina:  malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje:

aktivita 4.1 a) náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti.

aktivita 4.1 b)

• náklady zcela spadající do kategorie experimentálního vývoje,

• náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky,

• náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv,

• náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Klíčová specifika a omezení: Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2025. Nutnost doložení plánovaného/realizovaného transferu technologií nebo spolupráce s výzkumnými organizacemi

 

Citace: MPO