V listopadu byla zveřejněna výzva  k podávání žádostí o dotaci na podporu instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách z Národního plánu obnovy. Termín příjmu žádostí však bude stanoven dodatečně po dořešení ještě některých formálních požadavků ( cca prosinec ) V dané chvíli je však již možno zahájit dle zveřejněných parametrů přípravu projektů, aby žádost byla po upřesnění termínu podána co nejdříve.

 

Žadateli mohou být  malé, střední i velké podniky na území celé České republiky

 

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Podporovanými aktivitami jsou:

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Způsobilé výdaje zahrnují pouze investiční náklady na instalaci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie.

Jedná se o tyto způsobilé výdaje:

  1. Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují: Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie,

řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).

      2. Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) Jedná se o externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace:

  • a) RDS - Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, který je upraven a. pro dodavatele stavby, dle jeho řešení technologie a zpracování. Objednavatelem je investor nebo dodavatel.
  • b) SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného a. stavu stavby.
  • Inženýrská činnost ve výstavbě
  • Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo držitel platného oprávnění dle § 9 (pracovníci pro provádění revizí) nebo § 10 (pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
  • Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

a) Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:

35 % pro fotovoltaické systémy

50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy

45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

b) Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Pro výpočet výše dotace projektu je nutné nejdříve stanovit celkové způsobilé výdaje projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu se stanovují samostatně pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny a samostatně pro náklady nezbytně související s výstavbou akumulace energie.  Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny bez nákladů souvisejících s akumulací energie s instalovaným výkonem od 1 kWp do 100 kWp .

Při podání žádosti je mimo jiné třeba doložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení. Předpokládaný termín připojení musí být nejpozději 31.8.2023.

Při vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pak bude třeba doložit stavební povolení s vyznačením právní moci.