Zajistíme zpracování Vašich investičních záměrů již od stádia přípravy jako jsou studie, technické posouzení stavu objektu, zpracování projektových dokumentací, položkové rozpočty, zajištění technického dozoru, vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budovy aj.

U většiny dotačních programů je povinnou přílohou doložení těchto jmenovaných dokumentů, včetně následného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vše jsme schopni pro Vás zajistit.

Na základě Vašich potřeb dokážeme vybrat vhodný dotační titul, který s Vaší spoluprací následně vypracujeme.

Seznam článků