Dle aktualizovaného harmonogramu MPO jsou připraveny  poslední výzvy k podávání žádostí o dotace v tomto programovacím období. Převážně se tyto poslední výzvy OP PIK budou týkat projektů

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Zbývající alokace končícího programovacího období bude určena pro programy INOVACE, POTENCIÁL, APLIKACE a ICT a Sdílené služby.

Následující programovací období OP TAK pro příštích 7 let se otevře žadatelům na podzim tohoto roku.

Zde uvádíme stručné informace k programům, které budou vyhlášeny:

 

POTENCIÁL  výzva VIII plánovaný příjem žádostí od 14.6. do 26.8. 2021

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Na co lze získat podporu: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení, nehmotného majetku, novostaveb a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Kdo může žádat: malé a střední podniky i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt : dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů projektu

Jaké výdaje je možné podpořit: dlouhodobý hmotný majetek, technologie,  náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace)

INOVACE – Inovační projekt  výzva IX - příjem žádostí od 15.6.  do 30.9.. 2021

 

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření

know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Na co lze získat podporu :

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových ( aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Kdo může žádat: malé a střední podniky ( velké podniky mohou žádat pouze pro projekty s významným dopadem na životní prostředí )

Kolik lze získat na jeden projekt: dotace bude poskytována ve výši až 45 % celkových způsobilých výdajů projektu

Jaké výdaje je možné podpořit: stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace

 

APLIKACE výzva IX  – příjem žádostí od 15.6. do 31.7. 2021

 

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Kdo může žádat: malé, střední i velké podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
  • náklady na smluvní výzkum
  • náklady na poradenské služby VaV
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

Kolik lze získat na jeden projekt: dotace bude poskytována ve výši až 70 % celkových způsobilých výdajů projektu

ICT a sdílené služby/ digitální podnik : výzva V – příjem žádostí od 2.8. do 10.9. 2021

 

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se

zásadní změnou výrobního postupu, rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu.

 

Program lze využít pro pořízení nového HW a SW v rámci digitalizace Vašeho podniku

 

Kdo může žádat: malé a střední podniky

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • tvorba nových IS/ICT řešení, pořízení nevýrobních technologií, automatizace a digitalizace dat, nákup HW a SW, zabezpečení firemních sítí aj.

Kolik lze získat na jeden projekt: dotace bude poskytována ve výši až 45 % celkových způsobilých výdajů projektu

Přesné podmínky, výši dotace a zaměření jednotlivých výzev upřesníme až po jejich vyhlášení v květnu 2021