S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie na úrovni OP PIK, rozhodlo MPO  o prodloužení příjmu žádostí a to do 30. 6. 2021 (14:00 hod.).

Žádosti o podporu podané po 30. 4. 2021 (  tedy po původním termínu plánovaného ukončení výzvy )  mohou být po vyhodnocení automaticky zařazeny do zásobníku projektů a v takovém případě jim bude vydáno Rozhodnutí pouze v případě dostatečného množství volných finančních prostředků. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě, nebo jejích přílohách zůstávají v platnosti.