Operační program Rybářství 2014-2020

 

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

Na území ČR se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží o celkové ploše zhruba 52 tisíc ha, které zdržují více než 420 mil. mvody. Převážná většina je využívána pro chov ryb, jsou ve vlastnictví nečlenů sdružení – evidované spolupracující chovatele, dále ve vlastnictví fyzických osob, právnických osob – např. obcí, místní organizace rybářských svazů, státu s příslušností hospodaření pro AOPK ČR – plochy zvl. chráněných území spadající pod zákon č. 114/ 1992 Sb.

V současné době se význam produkce ryb v akvakultuře stále zvyšuje. Tento trend je spjatý zejména s velmi drastickým snížením výnosů tradičního rybolovu, (způsobeným nadměrným a nešetrným rybolovem zejména vlečnými sítěmi), způsobeným skutečností, že polovina světových lovišť je využívána na maximální kapacitu a v dalších 30% mořských lovišť populace ryb již vyhynula. Akvakultura se tudíž stává významným alternativním zdrojem, který může významně přispět ke globální potravinové bezpečnosti.

Hospodářsky významné druhy ryb chované v ČR: Kapr obecný, Pstruh duhový, Siven americký, Tolstolobik pestrý, Tolstolobik bílý, Amur bílý, Lín obecný, Štika obecná, Candát obecný, Okoun říční, Sumec velký, Sín severní (maréna), Sín peleď. Další chované druhy: tropické druhy: Keříčkovec červenolemý (recirkulační systémy), Tlamoun nilský (recirkulační systémy nebo průtočné).

Dravé ryby: cena = vysoká náročnost jejich odchovu, vys. mortalita raných stádií, snížená odolnost vůči stresu.


Budoucí období 2014 – 2020 v odvětví akvakultury bude výrazně ovlivněno uplatňováním principů Společné rybářské politiky, důsledně vycházející z klíčového strategického dokumentu Evropské unie EVROPA 2020 postaveného na účinnějším využití veškerých zdrojů, inovací a výsledků vědy a výzkumu a lidských zdrojů: Strategie EVROPA 2020 vymezuje tři vzájemně se posilující priority:

 • Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.
 • Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje.
 • Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

V souladu s výše uvedenou strategií se obecné cíle ČR promítají do následujících priorit:

 • Podpora udržitelné akvakultury účinně využívající zdroje, včetně souvisejícího zpracování,
 • Podpora inovativní a konkurenceschopné akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založené na znalostech.

Předpokládaný vývoj v ČR do roku 2024: na základě odborné diskuse s experty v oboru rybářství, zpracování ryb, zástupci obchodních řetězců a akademické sféry. Z provedených šetření vyplývá:

 • Zachování současného či mírného zvýšení produkce 20 500 t/rok
 • Zachování současné úrovně lososovitých ryb – recirkulačních akvakulturních systémech a dalších speciálních zařízeních – průtočných pstruháren, průtoč. systémů 800t/rok

Dle předpokladů se očekává roční nárůst: dle OECD – FAO: 2,4 %, dle konzervativců a podmínek ČR: 1,5 %, dle realistů a závěrů odborné diskuse a zpoždění procesů schvalované legislativy EU: 0,75 %.

Nezanedbatelnou je též mimoprodukční funkce rybníků: celá řada funkcí rybníků, mezi které patří:

Ochrana před povodněmi, stabilizace průtoků vody, udržení vody v krajině, využití pro závlahy, pro napájení zvířat, pro požární účely, pro ochranu přírody, pro rekreaci, pro lov ryb na udici, v neposlední řadě estetické efekty (tvorba krajiny).

Příležitosti vyplývající z potřeb a strategických cílů:

 • Výstavba a revitalizace rybníků
 • Výstavba, obnova a modernizace rybolovných a zpracovatelských zařízení: Současné technologie – vysoká úroveň: možnost využití prostředků k rozšíření těchto kapacit, rozšíření spektra kvalitních druhů ryb (lososovité, sumeček, candát, okoun, úhoř), zastarávání zařízení – možnost modernizace
 • Zavádění energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a energeticky úsporné technické systémy.
 • Nutnost dodržení požadavků na ŽP – znečištění vod – průtočnými systémy
 • Nedostatečná síť specializovaných prodejen (neodborný personál)
 • Kvalita prodávaných ryb (velké obchody)
 • Funkce rybníků: hospodaření s vodou v krajině, protipovodňová ochrana, důležité pro adaptaci při klimatických změnách
 • Okrajově – problémy s rybožravými predátory (kormorán velký a vydra, bobr evropský)
 • Sedimenty -  v současnosti – 200 milionů m– kapacita rybníků snížena o 1/3 – problémy s produkcí ryb, snížení protipovodňové funkce – při povodňové vlně, ekologický problém, krajinotvorný problém. (odstranění sedimentů – obsah rizikových látek – př. 9 zák. 185/2001 Sb. O odpadech, lze využít na zemědělskou půdu – zákon č. 334/1992 Sb. O ochraně zem. půd, fondu a vyhláška č. 257/2009 Sb. o použ. sed. na z. p.

Odbahnění je bez dlouhodobé dotační pomoci nemožné!  (produkce ryb nemůže zajistit návratnost finančních prostředků vložených do odbahnění).

 • Zprůchodnění říční sítě: Úhoř říční: migrační bariéry – vysazování pro zvýšení populace
 • Rybářská turistika a ekoturistika: diverzifikace malých a středních podniků vyjma produkce ryb, přímý prodej s možností úpravy ryb na místě, rozvoj osvětových a vzdělávacích aktivit (investice do přímého prodeje ryb – již v období 07 -13)
 • Nebezpečné nákazy lososovitých – virové a bakteriální, nekróza krvetvorné tkáně a pro kapra – koi herpes viróza, protozoózy a helmintózy – důsledná prevence a kontrola zdravotního stavu (terapeutické zásahy problémové – nemožné, prostředky omezené)
 • Recirkulační systémy: nejsou v našich podmínkách významně rozšířeny (finančně náročné – někdy dodávány na klíč, delší doba návratnosti, (mechanické filtry, sedimentace (odstraňují znečišťující NL – exkrementy a uvolněnou bakteriální biomasu z biologických filtrů), a biologických filtrů na principu nitrifikace a denitrifikace. Získaný kal je využit jako hnojivo či ba výrobu bioplynu. Jedná se téměř o bezodpadovu (bezodtokovou) technologii.
 • Průtočné systémy: nutnost: čištění od nerozpuštěných org. látek (exkrementů) a rozpuštěných látek – zejm. amoniak.
 • Podpora nové chovatele zahajující podnikání v akvakultuře
 • Testování nových technologií prostřednictvím pilotních projektů (zavádět nové produkty nebo podstatně zlepšené, nové akvakulturní druhy s dobrým tržním potenciálem, nové a zdokonalené postupy, nové nebo zdokonalené řídící a organizační systémy).
 • Posílit postavení ČR v oblasti výzkumu a vývoje
 • Zvýšit podíl zpracovaných sladkovodních ryb – rozšířit sortiment rybích produktů (modernizace, inovace, koncentrace zpracovatelských kapacit)
 • Odstranit vysoký podíl fyzické práce (tím zlepšit produktivitu a snížit náklady na jednotku produkce).
 • Specializované prodejny: sádky, tržnice, specializované malé prodejny, obch. Centra, sezónní stánky

Příklady dobré praxe:

 • Ověření technologie recirkulačního systému pro intenzivní chov pstruha duhového
 • Ověření technologie dánského recirkulačního systému pro intenzivní chov pstruha duhového
 • Praktické ověření technologie chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin

Příklady schválených žádostí o dotaci z minulého období (2007 – 2013)

 • Odbahnění rybníka
 • Stavební úpravy rybníka
 • Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb
 • Nákup traktoru a přívěsu
 • Modernizace strojního vybavení
 • Nákup lodí
 • Nákup techniky a zařízení pro vybavení rybníků
 • Modernizace provozu
 • Nakladač na ryby
 • Nákup nákladního auta nad 12 tun – sklápěč
 • Strategie léčby parazitálních onemocnění ryb – plochými červi
 • Využití pesticidů na bázi pyrethroidů k léčení parazitálních onemocnění kapra obecného
 • Ověření technologií – zaručujících úspěšný výtěr, fotostimulace pro oddálení dospělosti jedinců
 • Využití recirkulačního systému k odchovu
 • Vysazování úhoře říčního a zajištění populace v revírech
 • Vydání odborných publikací s tematikou (či metodických publikací)
 • Auto s mrazírenskou nástavbou
 • Obnova a modernizace rybníků
 • Zařízení pro chov ryb
 • Modernizace dopravy
 • Sklápěč
 • Nákup přístrojů na zjištění kvality vody (oximetry)
 • Nákup kolového rypadla
 • Nakladač s příslušenstvím a přepravních beden na transport živých ryb
 • Modernizace sádek
 • Opláštění budovy rybí líhně
 • Stavba haly nad cirkulační farmou
 • Modernizace stavby rybochovného zařízení a výstavba bazénů pro uskladnění ryb
 • Prodejna ryb

Největší koncentrace rybničních ploch: Jihočeský kraj (Třeboňsko, Českobudějovicko, Jindřichohradecko, Blatensko, Táborsko – polovina plochy všech rybníků ČR. Dále Jihomoravský kraj, Plzeňský a Vysočina.

Chov lososovitých: horské a podhorské lokality: Jihočeský, Plzeňský, Moravskoslezský a kraj Vysočina.

Chov teplomilných: Karlovarský, Moravskoslezský a Pardubický kraj.

V současné době je na území ČR více než 70 významnějších producentů ryb a několik set drobných chovatelů.

Největší producenti za pomoci recirkulačních systémů: Pstruhařství Mlýny, BioFish v Pravíkově, Rybářství Žďár nad Sázavou, FISH FARM Bohemia v Rokytnu – zatím využívají 50% kapacit a jsou v testovací fázi.

Příjemce:

 • PO: obce, rybářská sdružení, místní organizace rybář. svazů, vzdělávací subjekty, školní podniky v oblasti rybářství, výzkumné ústavy
 • FO

Předběžný harmonogram© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑