Technická pomoc

Tato prioritní osa je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřena na podporu řízení a implementace OPZ. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financována zejména opatření pro podporu přípravy, řízení, implementace, monitorování, hodnocení, publicity, kontroly a auditu, vytváření sítí a řešení stížností. Financovány budou rovněž aktivity na posílení administrativní kapacity implementačních orgánů OPZ a absorpční kapacity předkladatelů projektů. V souladu s čl. 59 (1) obecného nařízení se opatření způsobilá pro podporu v rámci technické pomoci mohou týkat předchozích i následujících programových období.

Prioritní osa 5 Technická pomoc, která je financovaná primárně z alokace pro méně vyspělé regiony, je doplněna o finanční příspěvek z alokace pro více vyspělé regiony tak, aby technická pomoc mohla být poskytována na administraci všech prostředků OPZ, tj. i na administraci alokace pro více vyspělé regiony.

Poměr prostředků z kategorie více vyspělých regionů a kategorie méně vyspělých regionů v prioritní ose 5 je stejný jako ve všech věcných prioritních osách OPZ a je dán podílem 1:27,2. Způsob výpočtu tohoto pro-rata poměru je uveden v popisu prioritní osy 1. Výše příspěvku na jednotlivé kategorie regionů v prioritní ose 5 je vyčíslena ve finanční tabulce OPZ (viz kap. 3).

2.5.1 Specifické cíle a očekávané výsledky

Specifický cíl 5.1.1 Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu

Specifický cíl je navržen tak, aby odrážel zkušenosti z administrace OP LZZ a zároveň byl v souladu s dlouhodobou vizí řídicího orgánu OPZ. Soustředí se především na:

Efektivní a pružné řízení, zahrnující:

  • o nastavení efektivních, přehledných a jednoduchých procesů a jasných rolí,
  • o fungující systém komunikace a výměny zkušeností v rámci implementační struktury,
  • o kvalitně řízené a všestranně rozvíjející se zaměstnance.

Uplatňování srozumitelných pravidel vedoucích k výsledkům, což znamená, že:

  • o pravidla implementace programu jsou srozumitelná a transparentní, umožňující řízení podle výsledků,
  • o obsahové zaměření podporovaných intervencí je připravováno na základě analýz s cílem řešit problémy cílových skupin, nástroje pro sledování výsledků poskytují informace o efektech podpořených intervencí,
  • o jsou poskytovány klientsky orientované služby žadatelům a příjemcům.

Spolupráci s vnějšími partnery a cílené komunikování přínosů ESF veřejnosti

Důraz bude také kladen na boj proti korupci na základě Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑