Efektivní veřejná správa

2.4 Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa

Prioritní osa Efektivní veřejná správa35 bude financována v rámci tematického cíle č. 11 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. Prioritní osa 4 bude pokrývat obě dvě kategorie regionů v ČR a projekty podpořené v jejím rámci proto budou moci být realizovány ve prospěch celé ČR včetně Prahy. Důvodem je skutečnost, že prioritní osa 4 obsahuje intervence systémového charakteru, které mají již ze své podstaty dopad na území celé ČR.

Kromě výše zmíněných věcných potřeb je důvodem pro kombinaci kategorií regionů v rámci OP Zaměstnanost také hledisko implementace programu, konkrétně s tím spojené zjednodušení řízení, monitorování a kontroly využití prostředků ESF, které jsou v obou dotčených kategoriích regionů vynakládány na stejné aktivity. Jednotná řídicí struktura tak může efektivně zajistit dodržení a kontrolu principu nepřevoditelnosti finančních prostředků mezi kategoriemi regionů, ale i hospodárné a maximálně koordinované využití finančních prostředků obou kategorií regionů. Tento přístup je současně jednodušší pro příjemce, protože zejména v případě národních a systémových intervencí umožňuje pokrýt jedním projektem celé území ČR, bez nutnosti předkládat jeden projekt do OP Zaměstnanost a druhý doplňkový do OP Praha pól růstu ČR.

35 Za veřejnou správu je pro potřeby prioritní osy považována státní správa (ústřední orgány státní správy) a samospráva (obce, kraje, hlavní město Praha) a justice (soudy a státní zastupitelství). Pod státní správu se mimo jiné řadí také složky Policie ČR a HZS ČR a také organizační složky v resortu justice, jako je Justiční akademie, Probační a mediační služba či Vězeňská služba. Důvodem je, že tyto složky mají svůj administrativní aparát, jehož efektivní fungování je minimálně stejně důležité jako efektivní fungování např. ústředních správních úřadů, obecních a krajských úřadů.

2.4.1 Investiční priorita 1 Prioritní osy 4 

11i Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

2.4.2 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 4.1 a očekávané výsledky

Specifický cíl 4.1.1 Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy

Specifický cíl je navržen tak, aby naplňoval Specifická doporučení Rady v oblasti fungování veřejné správy a přispíval k plnění Strategie Evropa 2020. Aktivity v rámci tohoto specifického cíle jsou zaměřené na řešení příčin nízké transparentnosti a efektivity veřejné Operační program Zaměstnanost 2014-2020 strana 97 (celkem 205) správy, vysoké administrativní a regulatorní zátěže a nedostatečné odbornosti pracovníků veřejné správy identifikovaných v kap. 1.1.

Na aktivity této IP navazují aktivity v IROP: PO1 a PO3.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑