Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

 • 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • 4.2 - Posílit biodiverzitu
 • 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
 • 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
Podporovaná opatření:
I. Implementace soustavy Natura 2000
Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007-2013 a zajištění sledování stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS:
 • sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlašení a péče,
 • příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované ZCHÚ,
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
 • vyznačení lokalit v terénu,
 • sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS.
II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)
 • sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu,
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
 • vyznačení lokalit v terénu,
 • příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
 • osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.
III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)
Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:
 • péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy,
 • péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení
 • péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu
 • péče o dřeviny mimo les
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů
 • likvidace invazních a expanzivních druhů
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.)
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu

Hlavní cílové skupiny:

 • Orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy NATURA 2000, vlastníci a nájemci pozemků.

Cílová území:

 • Území ČR, mimo území hl. m. Prahy.

Typy příjemců:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

4.2 - Posílit biodiverzitu

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Opatření v rámci aktivit 4.2.1. a 4.2.2. mají ve většině případů z hlediska realizace obdobný charakter (liší se zacílením opatření) a typy podporovaných opatření jsou proto uvedeny společně.

Podporovaná opatření:

 • speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů)
 • péče o lesní společenstva cílená na zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení
 • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť
 • opatření na podporu druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů
 • likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných druhů a stav cenných stanovišť
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť
 • jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta
 • interpretace PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky)

Opatření péče ex-situ a obdobné specializované aktivity zasahující významně jedince zvláště chráněných druhů jsou podporována pouze, pokud vyplývají ze záchranných programů nebo programů péče, případně byla jejich potřebnost potvrzena odbornou analýzou a jsou připravována v dohodě s orgánem ochrany přírody.

 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Podporovaná opatření:

 • mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů
 • eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.)
 • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů
 • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Podporovaná opatření:

 • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.
 • jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty

Hlavní cílové skupiny:

 • Vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny.

Cílová území:

 • Území celé ČR, mimo území hl. města Prahy.

Typy příjemců:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, stavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva,fyzické osoby podnikající

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Typy podporovaných projektů a aktivit

 
Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Podporovaná opatření:

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci,
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Podporovaná opatření:
 • zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES ,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).
Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
Podporovaná opatření:
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
 • zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
 • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
 • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.
Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
Podporovaná opatření:
 • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,
 • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany,
 • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby,
 • provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,
 • vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.
Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.
Podporovaná opatření:
 • podpora opatření zamezující vodní erozi
 • plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …),
 • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …),
 • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …).
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
 • obnova či zakládání větrolamů

Hlavní cílové skupiny:

 • Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků.

Cílová území:

 • Území celé ČR, mimo území hl. města Prahy.

Typy příjemců: 

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, stavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva,fyzické osoby podnikající.

4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Typy podporovaných projektů a aktivit

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Podporovaná opatření:

 • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:
  • realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.
  • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
  • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

Hlavní cílové skupiny:

 • Orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků.

Cílová území: 

 • Území celé ČR, mimo území hl. města Prahy.

Typy příjemců: 

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, stavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva,fyzické osoby podnikající.


Jak na dotace pro podnikání?

Zajímá Vás jak získat dotace na podnikání? Přečtěte si náš článek.

více informací


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑