Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

ČR je jednou ze zemí s velice nízkým podílem předčasných odchodů ze vzdělávání na světě (5,4% - 2012). Tento problém se však v mnohem větší míře dotýká osob se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s horším socio-ekonomickým zázemím. Cílem ČR je proto podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Navržené intervence mohou mít zároveň pozitivní vliv na snižování předčasných odchodů, které jsou nejviditelnějším, ale v ČR ne nejčastějším důsledkem dlouhodobého neúspěchu ve škole.

Investiční priorita 1 prioritní osy 3

Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě a předpokládané výsledky.

Specifický cíl 1 Rozvoj inkluzívního vzdělávání

Cílem je rozvoj rovných příležitostí a podmínek pro začleňování dětí a žáků se SVP do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu s důrazem na vzdělávání v MŠ a ZŠ. Zaměřuje se i na podporu začleňování dětí se SVP do školských zařízení a aktivit NNO (pracujících ve spolupráci se školou, s dětmi a mládeží). Podpora směřuje do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu.

Specifický cíl 2 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Cílem je zvýšená kvalita předškolního vzdělávání a posílení spolupráce pedagogů MŠ a prvního stupně ZŠ pro usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Kvalitu předškolního vzdělávání zásadně ovlivňuje kvalita předškolního pedagoga. Specifický cíl se proto zaměřuje na prohloubení či rozšíření kvalifikace předškolních pedagogů a pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí dalších vzdělavatelů, kteří působí ve vzdělávání předškolních dětí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Specifický cíl 3 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Cílem je zlepšení úrovně rozvoje KK na ZŠ i SŠ s využitím aktivizujících forem učení, formou DVPP, podporou pedagogů ve výuce přímo ve třídách a prostřednictvím mimoškolního vzdělávání a výchovy. Aktivitami dojde ke zvýšení relevance výuky a vzdělávání pro trh práce i pro praktický život a podpoře kreativity a talentu. Specifický cíl 3 je zaměřen na posílení všeobecné složky vzdělání a na zvýšení motivace žáků k učení.

Specifický cíl 4 Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání

Cílem je vytvoření systému monitorování a hodnocení jako hlavních nástrojů strategického řízení kvality, efektivity a spravedlivosti ve vzdělávání. Součástí je zvýšení kompetencí v oblasti monitoringu a hodnocení a strategického řízení u aktérů na všech úrovních systému. Hodnocení na úrovni systému bude komplexně monitorovat situaci ve vzdělávacím systému z hlediska sledovaných cílů, zejména podpory rovných příležitostí, což obnáší obsáhlou agendu zaměřenou na budování kultury hodnocení.

Specifický cíl 5 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

Cílem je zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků v pregraduálním studiu, a nekvalifikovaných učitelů a učitelů v adaptačním období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli.

Specifický cíl 6 Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

Cílem je podpořit motivaci dětí a žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodným cílem je zlepšit podmínky pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑