Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl

 • 3.1 - Prevence vzniku odpadů
 • 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • 3.3 - Rekultivace staré skládky
 • 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
 • 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

3.1. - Prevence vzniku odpadů

 

Podporované aktivity:

 • předcházení vzniku komunálních odpadů
 • předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě)

Příklady podporovaných projektů:

 • podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku
 • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO)
 • zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím)

Hlavní cílové skupiny: 

 • Kraje, města, obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty.

Cílová území:

 • Celá ČR.

Typy příjemců:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 

    Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

    Příklady podporovaných projektů:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů
 • doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné
 • budování systémů odděleného sběru bioodpadů
 • podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady
 • budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě
 • budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů
 • doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů
 • technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního PS, stavebních prvků z PVC)
 • budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4. Programového dokumentu OPŽP 2014 - 2020)
 • zařízení pro tepelné zpracování odpadů
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů
 • zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace
 • rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti)
 • instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES pro zařízení na energetické využití KO)

Hlavní cílové skupiny: 

 • Kraje, města, obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty.

Cílová území:

 • Celá ČR.

Typy příjemců:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

3.3 - Rekultivovat staré skládky

Podporované aktivity:

 • rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

Příklady podporovaných projektů:

 • rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

Hlavní cílové skupiny:

 • Kraje, města, obce.

Cílová území:

 • Celá ČR.

Typy příjemců:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

 

Podporované aktivity:

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.
 • Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
 • Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Hlavní cílové skupiny:

 • Subjekty zajišťující inventarizaci kontaminovaných míst, cílové skupiny dle metodiy PD.

Cílová území:

 • Území celé ČR.

Typy příjemců:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

 

    Podporované aktivity:

 • náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství
 • vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií
 • vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)

     Typy podporovaných projektů:

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

 • rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami
 • rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů,
 • protipožární izolace zásobníků LPG
 • vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů
 • rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek
 • rekonstrukce skladů hořlavých kapalin
 • rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků
 • rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv
 • výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií
 • modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek,
 • znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií
 • informační systémy pro podporu prevence závažných havárií
 • vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek
 • vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek
 • rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění, např. průmyslové ČOV

Hlavní cílové skupiny:

 • Subjekty angažující se v oblasti omezování environmentálních rizik.

Cílová území:

 • Území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Typy příjemců:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

 


Jak na dotace pro podnikání?

Zajímá Vás jak získat dotace na podnikání? Přečtěte si náš článek.

více informací


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑